Publikačná činnosť

Združenie sa podieľa nielen na samotnej záchrane Lietavského hradu, ale svojou edičnou činnosťou pomáha k zachovaniu aj ostatných slovenských zrúcanín, ktoré sú symbolom slovenskej krajiny. Aby sa pomohlo snahám o citlivú záchranu týchto pamiatok, vznikol v roku 2006 projekt „Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine“. Hlavným výstupom projektu bolo vydanie knihy, ktorá ukazuje súčasný smer starostlivosti o zrúcaniny tak, aby nedochádzalo k poškodeniu hodnôt charakterizujúcich torzálne historické stavby. Podpora zo strany ministerstva kultúry SR a ústretovosti odborníkov, ktorí publikáciu vytvorili, umožnilo predložiť prácu, ktorá síce nie je šlabikárom opravy zrúcanín, ale na druhej strane ponúka ucelený pohľad na metodické, technologické a estetické princípy problematiky.

Združenie vydalo aj druhú publikáciu celoslovenského významu s názvom „Spoznajme problémy zrúcanín 2008“. Kniha mapuje stav štyridsiatich historických torz na území Slovenska, na ktorých do roku 2008 prebiehali, alebo boli plánované záchranné práce. Z textov jednoznačne vyplýva, že hlavnú iniciatívu v snahe chrániť tieto pamiatky v tom čase preberajú občianske iniciatívy a obce, ktorých úroveň iniciatív je rôznorodá – od nesmelých pokusov až po vážne a zmysluplné realizácie. Hlavným zmyslom vydania týchto dvoch publikácii bol odkaz, že akékoľvek aktivity na torzálnych stavbách musia prebiehať v úzkej spolupráci s odborníkmi, pretože v opačnom prípade sa jedná o činnosť prinášajúcu existencii týchto citlivých pamiatok zhubné následky.

V rámci edičnej činnosti združenie zaznamenalo úspech aj pri vydaní publikácií, zameraných na Lietavský hrad. V roku 2004 spoločne so Slovenskou hradovednou spoločnosťou publikovali náhodne objavený rukopis Dobroslavy Menclovej, autorky z 30. rokov 20.storočia, ktorý sa detailne zaoberal stavebno-historickým vývojom Lietavského hradu. V roku 2013 zas vydavateľstvo ZnZLH zabezpečilo preklad knihy z roku 1888 z maďarského jazyka. Jedná sa o životopisné dielo autora Mikuláša Kubínyiho – Imrich Thurzo. V roku 2014 združenie vydalo zatiaľ poslednú svoju publikáciu a to plnofarebný A4 formátový stotridsaťstranový zborník z vedeckej konferencie, ktorý bol hlavným výstupom z Lietavskej hradnej konferencie 2014 zaoberajúcej sa 10 rokmi stavebnej a výskumnej činnosti na Lietavskom hrade v rokoch 2003-2013. Publikačná činnosť združenia je aktívna a úspešná hlavne vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Najnovším prírastkom do našej publikačnej činnosti je vydanie brožúrového sprievodcu po hrade Lietava.

Publikáciu vydal za našej finančnej podpory Slovenský skauting.

Autori Michal Šimkovic a Tomáš Janura podávajú v nej najnovšie informácie spojené s hradom Lietava.

Ukážka zo sprievodcu 2016 :