Publikačná činnosť

Združenie sa podieľa nielen na samotnej záchrane Lietavského hradu, ale svojou edičnou činnosťou pomáha k zachovaniu aj ostatných slovenských zrúcanín, ktoré sú symbolom slovenskej krajiny. Aby sa pomohlo snahám o citlivú záchranu týchto pamiatok, vznikol v roku 2006 projekt „Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine“. Hlavným výstupom projektu bolo vydanie knihy, ktorá ukazuje súčasný smer starostlivosti o zrúcaniny tak, aby nedochádzalo k poškodeniu hodnôt charakterizujúcich torzálne historické stavby. Podpora zo strany ministerstva kultúry SR a ústretovosti odborníkov, ktorí publikáciu vytvorili, umožnilo predložiť prácu, ktorá síce nie je šlabikárom opravy zrúcanín, ale na druhej strane ponúka ucelený pohľad na metodické, technologické a estetické princípy problematiky.

Združenie vydalo aj druhú publikáciu celoslovenského významu s názvom „Spoznajme problémy zrúcanín 2008“. Kniha mapuje stav štyridsiatich historických torz na území Slovenska, na ktorých do roku 2008 prebiehali, alebo boli plánované záchranné práce. Z textov jednoznačne vyplýva, že hlavnú iniciatívu v snahe chrániť tieto pamiatky v tom čase preberajú občianske iniciatívy a obce, ktorých úroveň iniciatív je rôznorodá – od nesmelých pokusov až po vážne a zmysluplné realizácie. Hlavným zmyslom vydania týchto dvoch publikácii bol odkaz, že akékoľvek aktivity na torzálnych stavbách musia prebiehať v úzkej spolupráci s odborníkmi, pretože v opačnom prípade sa jedná o činnosť prinášajúcu existencii týchto citlivých pamiatok zhubné následky.

V rámci edičnej činnosti združenie zaznamenalo úspech aj pri vydaní publikácií, zameraných na Lietavský hrad. V roku 2004 spoločne so Slovenskou hradovednou spoločnosťou publikovali náhodne objavený rukopis Dobroslavy Menclovej, autorky z 30. rokov 20.storočia, ktorý sa detailne zaoberal stavebno-historickým vývojom Lietavského hradu. V roku 2013 zas vydavateľstvo ZnZLH zabezpečilo preklad knihy z roku 1888 z maďarského jazyka. Jedná sa o životopisné dielo autora Mikuláša Kubínyiho – Imrich Thurzo. V roku 2014 združenie vydalo zatiaľ poslednú svoju publikáciu a to plnofarebný A4 formátový stotridsaťstranový zborník z vedeckej konferencie, ktorý bol hlavným výstupom z Lietavskej hradnej konferencie 2014 zaoberajúcej sa 10 rokmi stavebnej a výskumnej činnosti na Lietavskom hrade v rokoch 2003-2013. Publikačná činnosť združenia je aktívna a úspešná hlavne vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.