Členstvo v združení

Naše stanovy poznajú viaceré druhy členstva:

Sympatizant

  • Sympatizantom ZnZLH sa môže stať FO alebo PO zo Slovenska alebo zo zahraničia, ktorá má záujem nezáväzne sa zúčastňovať na činnosti a živote združenia, podporovať záchranu Lietavského hradu a využívať výhody s tým spojené.
  • Ročný členský príspevok: 10 €

Riadny člen

  • Riadnym členom ZnZLH sa môže stať FO alebo PO zo Slovenska alebo zo zahraničia, ktorá má záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a na záchrane Lietavského hradu.
  • Pojmom „aktívne podieľať na činnosti združenia“ sa rozumie bezplatné odpracovanie minimálneho počtu dobrovoľníckych hodín za rok.
  • Účelom dobrovoľníckych hodín je preukázanie osobného nezištného záujmu na záchrane Lietavského hradu.
  • Za to je riadnemu členovi priznané právo podieľať sa na spolurozhodovaní o hrade Lietava a činnosti ZnZLH formou hlasovacieho práva na schôdzach Valného zhromaždenia.

Inštitucionálny člen

  • Inštitucionálnym členom ZnZLH sa môžu stať orgány miestnej a regionálnej územnej samosprávy (obec, mesto, VÚC) alebo iná štátna alebo verejná inštitúcia zo Slovenska a zahraničia, ktorá má záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia a na záchrane Lietavského hradu.

Čestný člen

  • Čestným členom sa môžu stať osobnosti významné pre ZnZLH, a to na základe výnimočných zásluh preukázaných združeniu alebo významné osobnosti z oblasti zachovania kultúrneho dedičstva.
  • Čestným členom ZnZLH sa môže stať iba fyzická osoba.
  • Prijatie čestného člena navrhuje Správna rada a schvaľuje Valné zhromaždenie.