Elektrifikácia objektu hradu – projekt OSVIETENÝ HRAD

Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí na stredovekej zrúcanine už takmer 20 rokov a objem zrealizovaných záchranných prác na tejto pamiatke každoročne narastá. Počas dlhoročnej práce sa dospelo do bodu, kedy nás v ďalšom rozvoji začali brzdili technologické obmedzenia. Základným predpokladom úspešného spravovania a obnovy pamiatkových objektov je stabilná elektrická energia. Preto sme sa rozhodli ju zaviesť na hradný skalnatý vrch.

Odvážny projekt si vyžadoval dôkladnú prípravu, ktorá začala prebiehať už od roku 2017. Vypracoval sa základný projekt a začalo sa administratívne pripravovať technické, logistické, informačné a finančné krytie tohto náročného zámeru. Prvým krokom združenia bolo spustenie verejnej zbierky cez darcovský portál „Ľudia ľuďom“, cez ktorý sa podarilo od súkromných darcov vyzbierať na účel elektrifikácie hradu úctyhodných 3 420 €. Združenie si bolo od začiatku vedomé, že najvážnejším problémom zrealizovania zámeru bude zohnať dostatočné finančné krytie. Začalo sa teda verejnou zbierkou a následne združenie začalo oslovovať budúcich potenciálnych partnerov.

Veľkú pomoc pri hľadaní silného sponzora poskytol starosta obce Lietava pán Pavol Gašpierik. Vďaka nemu sa nám podarilo získať na účel elektrifikácie hradu veľmi dôležitého generálneho partnera a to Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá Fatra. Organizácia podporila zámer prísľubom financovania projektu až do výšky 10 000 €.

Druhým, najsilnejším partnerom projektu sa stal  Rotary Club Žilina International, ktorý pre združenie zorganizoval dve benefície. Prvá akcia sa uskutočnila v Mestskom divadle v Žiline, kde prebehlo divadelné predstavenie,  na ktorom sa na zámer elektrifikácie hradu vyzbieralo 1 500 €. Druhou benefíciou bol vianočný punč organizovaný  Rotary Clubom Žilina International, z ktorého výťažok v sume ďalších 3 500 € bol vyzbieraný pre rovnaký zámer združenia. Celkovo teda Rotary Club Žilina International pod vedením pána Antonína Pospíšila podporili projekt elektrifikácie objektu hradu vo výške 5 000 €.

Ďalšími veľmi významnými partnermi projektu sa stala Stredoslovenská energetika a Stredoslovenská distribúcia, ktorí rovnako po sume 3 000 € prispeli na projekt elektrifikácie objektu hradu. Stredoslovenská distribúcia združeniu navyše pomohla zohnať aj cenovo výhodný nákup prívodného kábla za veľkoobchodnú cenu.

Nadácia Tatra banka prispela na projekt cez zamestnanecký projekt Dobré srdce 500 €. Firma Calmit a jej dcérska spoločnosť Cementáreň Lietavské Lúčka prispeli na projekt rovnakou sumou, každý po 500 €, celkovo teda 1000 € a firma Twinlogy zaoberajúca sa distribúciou elektrickej energie podporila projekt v celkovej sume  250 €.

Príbeh elektrifikácie 

Samotná realizácia vybudovania elektrickej prípojky bola spustená 9.júla 2018, kedy firma Maruna, s.r.o. spustila výkopové práce podľa vopred geodeticky zameranej trasy. Výkopové práce boli rozdelené na dve etapy. Ako prvá etapa boli spustené zložitejšie výkopové práce v časti lesa. Následne sa v ďalších dňoch vykopala druhá jednoduchšia etapa a to od obce Lietava, časť Majer po les, v ktorom už boli výkopy vykonané v prvej etape. Po preskúmaní výkopovej ryhy archeológom Máriom Bielichom z Archeologického ústavu SAV v Nitre mohol nastúpiť realizačný elektrikársky team pod vedením pána Stanislava Kasáka.

Boli osadené štyri rozvodné skrine : prvá v obci pri trafostanici Stredoslovenskej energetiky, druhá na začiatku lesa na súkromnom pozemku pána Františka Masára z Lietavy,  tretia bola osadená na začiatku skalnej úžľabiny 80 metrov pod objektom podkovitá veža, kde bola osadená v suteréne zastrešenej veže posledná štvrtá rozvodná skriňa. Následne sa pristúpilo k položeniu prívodného kábla osadeného v chráničke. Taktiež sa táto práca robila na viacej etáp. Ako prvá časť bol položený kábel od obce Lietava, časť Majer po les, a táto časť sa hneď po osadení povinnej ochrannej fólie aj zasypala. Následne nám zvyšný kábel natočený na veľkom bubne vyviezol pán Miroslav Tatarka do areálu hradu.

Premiestnil sa tam aj kráčajúci bager, ktorý pomohol v areáli ťažký bubon s káblom osadiť na odvíjací stojan. Ako prvá sa spustila z hradu do priepasti  lesa samotná chránička a až následne sa do chráničky pomaly zasúval kábel, ktorý bolo treba neustále brzdiť aby nevybehol z chráničky, v celej dĺžke na lúke pred lesom. Po osadení kábla v chráničke a položení ochrannej fólie pristúpil bager k zasypávaniu výkopovej ryhy v časti lesa. Po úspešnom zrealizovaní a prisypaní prívodného kábla mohol realizačný elektrikársky team začať zapájať prvé tri rozvodné skrine. Posledná etapa v dĺžke cca 80 metrov skalnou úžľabinou bola „čerešničkou na torte“ pre elektrikársky team. Za pomoci horolezeckej techniky bol od hradu cez úžľabinu natiahnutý a ukotvený potrebný zemniaci drôt spájajúci hlavnú rozvodňu na hrade s rozvodňou pod skalnou úžľabinou, čím sa vytvorila pre objekt hradu potrebná hodnota zemniaceho odporu. Tento zemniaci drôt sa taktiež použil na upevnenie chráničky s káblom, ktorá sa natiahla ako posledná cez skalnú úžľabinu, kde sa pri uchytení kopíroval prírodný tvar skalného masívu. Združenie do výkopovej ryhy ku chránenému prívodnému káblu navyše vložilo aj dve optické chráničky budúceho vysokorýchlostného internetu. Internetové pripojenie-optickú sieť chce v budúcnosti združenie využívať na viacej účelov (napr. zabezpečenie bezpečnosti objektov, hradná expozícia, počítadlo návštevnosti).

Zrealizovanú technickú stránku prípojky následne preveril revízny technik, ktorý vypracoval revíznu správu. Následne sa podala žiadosť o pripojenie, podpísala zmluva o pripojení a už sa len čakalo, kedy nám dodávateľ umožní oficiálne pripojiť hrad Lietava do centrálnej rozvodnej siete. Čakalo sa približne dva týždne a v tomto čase dalo združenie firme SYKO s.r.o. vykonať geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, z ktorého bola následne vypracovaná geodetická dokumentácia, ktorá bude slúžiť ako podklad pre presné vytýčenie elektrického kábla, aby v budúcnosti nedošlo v rámci budúcej výstavby iných objektov k možnej kolízii. Pre združenie ako vlastníka prípojky je to veľmi dôležitý dokument pre budúcnosť, ktorý poslúži hlavne budúcej generácii.

Technické nahodenie hlavného ističa sa udialo 15.augusta 2018 o 13.30 hodine, kedy riaditeľ združenia spoločne s technikom od dodávateľskej firmy oficiálne oživili túžobne očakávanú elektrickú prípojku výkonu 3x18kW k národnej kultúrnej pamiatke Lietavský hrad.

 

 

Slávnostné nahodenie hlavného ističa sa uskutočnilo dňa 18. augusta 2018 v areáli hradu Lietava počas kultúrneho podujatia ROCK LIETAVA, kde boli pozvaní všetci partneri projektu ako aj široká verejnosť. Od augusta 2018 teda hrad Lietava zažíva novú dobu – elektrickú ?

Združenie posiela veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí morálne, technicky a finančne umožnili zrealizovať tento neuveriteľný a zároveň pre hrad veľmi dôležitý projekt.