Plány do budúcnosti

Najčastejšou otázkou širokej verejnosti je, kedy bude hrad úplne stabilizovaný ako aj čiastočne obnovený.  Združenie pracuje na projekte konzervácie a postupnej obnovy hradu Lietava od roku 2003. Práce prebiehajú systematicky a to od postupného odstraňovania havarijného stavu častí objektov až po záverečné rekonštrukčné práce vykonané podľa už dnes vypracovanej projektovej dokumentácie. Systém plánovania stabilizácie objektu funguje už viac než 20 rokov na princípe : výskum, návrh obnovy, odstránenie havarijného stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie a následná celoplošná konzervácia s prípadnou čiastočnou obnovou. Hrad sa skladá z 23 objektových konštrukcii a ich sanácia prebieha tak, že sa v prvých etapách stabilizujú historicky najvzácnejšie a naj ohrozenejšie konštrukcie. V súčasnosti je už na 19 objektových konštrukciách vykonaných niekoľko etáp čiastočného odstránenia havarijného stavu z toho jeden objekt je úplne dokončený a na dvoch objektoch prebieha postupná komplexná obnova – aktuálne expozičné priestory. Nedotknutých pôvodných konštrukcii sú 4 a jedná sa o dva obvodové múry, malú strážnu vežičku a priekopovú, dnes už takmer zaniknutú obrannú hradbu.

Plánom do budúcnosti je konzervovať celý areál hradu, avšak pri súčasnom financovaní, ktoré existuje v Slovenskej republike a je združeniu vôbec reálne dostupné, nie je možné úplne dokončiť konzerváciu celého hradu v krátkom čase. Každý rok je nutné podľa výšky schválených dotácii sa rozhodnúť, do akých častí hradu sa financie investujú. Rozhodnutie o mieste zásahu, ktoré združenie konzultuje s metodikom pamiatkovej obnovy, statikom a projektantom, sa stanovuje podľa jednoduchého základného kľúča: bezpečnosť návštevníkov – miera ohrozenia konštrukcii a vzácnosť stavby. Na úspešné dokončenie konzervácie a výskumu celého hradu je potrebné vykonať nasledujúci zoznam činností. Stručný sumár počtu konzervačných ako aj výskumných etáp celého horného hradu: 26 etáp,  stredného hradu:  31 etáp a dolného hradu : 27 etáp. Po vykonaní týchto spomenutých etáp jednotlivých častí hradu by bola celá zrúcanina hradu po konzervačnej, výskumnej ako aj čiastočnej obnovy ukončená a hrad by bol prevádzky schopný a bezpečný pre širokú verejnosť. Taktiež je pláne revitalizácia prístupovej cesty od hradu až do obce Lietava. Je na to už vypracovaná projektová dokumentácia a momentálne sa zvažuje na pozemky cesty uzatvoriť s vlastníkmi nájomné zmluvy. Združenie momentálne disponuje všetkými potrebnými profesionálmi, ktorí zabezpečia stavbu od prípravy po realizáciu,  má špičkových odborníkov na výskumy a rovnako veľmi kvalitných remeselníkov. Taktiež je nadviazaná spolupráca s profesionálnymi remeselníkmi a stavebnými firmami s dlhoročnými skúsenosťami, takže jediná vec, čo združeniu bráni efektívne systematicky pracovať, je dostatočné množstvo finančných prostriedkov.

Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí na hrade Lietava už viac ako 20 rokov a objem zrealizovaných záchranných prác na tejto pamiatke každoročne narastá. Dospeli sme do bodu, kedy nás v ďalšom rozvoji brzdili technologické obmedzenia. Elektrická energia je základným predpokladom úspešného spravovania a obnovy pamiatkových objektov. V roku 2018 sa nám podarilo priviesť ju aj na hradný kopec. Po zrealizovaní tohto ambiciózneho zámeru sa záchranné práce ako aj spravovanie národnej kultúrnej pamiatky významne zjednodušili a tento významný prvok prináša do objektu nové možnosti.

Prínosy projektu elektrifikácie hradného objektu:

1.) Elektrifikácia objektu zabezpečila skvalitnenie záchranných a stabilizačných prác bez hlučných a drahých elektrocentrál, ktoré boli stavané len na krátkodobú prevádzku.

2.) Novo zrekonštruovaná časť stredného hradu, kde je zriadená expozícia a prevádzkové centrum hradu je už dnes profesionálne a trvalo osvetlená.

3.) Zastrešené priestory budú do budúcnosti profesionálne odvlhčené a aktuálne sú tieto časti zabezpečené proti krádeži dôležitým bezpečnostným a kamerovým systémom.

4.) Elektrina nám umožní zrealizovať ďalší strategický zámer, pripojenie na internet s WIFI prístupovým bodom pre verejnosť. S tým súvisí aj virtuálny WIFI sprievodca hradom a možnosť zapojenia ďalších elektronických prezentačných systémov.

5.) Príležitostné osvetlenie siluety hradu je vynikajúcim marketingovým nástrojom, ktorým sa úspešne prezentuje kultúrne dedičstvo pre domácich i zahraničných návštevníkov. Trvalé osvetlenie sa z ekonomického ako aj ekologického hľadiska nechystá, sme presvedčený, že silueta hradu v prírode nemá byť trvalo osvetlená. Svetelný smog je narastajúca civilizačná anomália, ktorá narúša biologický poriadok v prírode. Časť organizmov v príde potrebuje aby v noci oddychovala a tam patrí aj človek a časť živočíchov potrebuje tmu na svoj prirodzený život (nočné živočíchy a organizmy, napríklad nočné motýle, netopiere, sovy) Nepoznáme život v prírode a preto chybou, že sa v súčasnosti ani nezamýšľame nad škodlivosťou svetelného smogu, ktorý začína byť civilizačným problémom celej planéty.

Budúcnosť hradu je dnes už jasnejšia ako pred 20 rokmi. Na začiatku sme len riešili stabilizáciu historických konštrukcií ako prioritu, dnes už riešime samotnú prevádzku hradu. V roku 2018 sa nám podarilo na hrad priviesť elektrinu, ktorá je základným prvkom samotnej prevádzky a ktorá nám otvára nové možnosti. Prevádzka expozície je plne elektrifikovaná, čo znamená že nechýba zabezpečovací systém ako aj profesionálne ovlhčenie objektov. Aktuálne pracujeme na výstavbe kastelánskeho – správcovského bytu, vypracúva sa urbanistická štúdia celého areálu a riešime virtuálneho viacjazyčného sprievodcu hradom. Plánom do budúcna je projekt uzatvorenia strednej a hornej časti hradu s vybudovaním sociálnych zariadení pre návštevníkov. Dolný hrad bude slúžiť ako hradný kemp, čo znamená, že do budúcna rátame aj s možnosťou organizovaného stanového prespania na hrade. Zmyslom areálu hradu do budúcnosti je, aby pôsobil ako vzácna historická stavba vo veľkej zelenej záhrade, kde návštevník môže načerpať mnoho vzácnych síl a energie.