A. Kavuljak – Úvodné slová

O Slovensku sa pospolite, ba často aj vedecky dokazuje, že v dobe, ktorá uplynula od 9. storočia až po jeho národné prebudenie v 19. storočí, teda celých tisíc rokov, nemalo svojich dejín, pritom sa, pravda, pod menom dejín rozumie poradie skutočne alebo len teoreticky panujúcich vládcov, ich vojny a politické zápletky, nehovoriac o neplechách okolo panovníka zoskupených osôb (šľachty), sledujúcich svoje osobné záujmy. Poradie panovníkov, opísanie ich vojen a činov šľachty nemôžu sa nazývať dejinami národa, a pri takomto ponímaní veci Slovensko skutočne nemá svojich dejín. Keď sa však prihliada na podstatu veci s toho stanoviska, že Slovensko a jeho ľud de facto sú tu a boli tu za celú dobu, o ktorej sa hovorí, že tu nebolo dejín – teda za tých tisíc rokov – tak tvrdenie, ako by tu bolo bývalo vákuum histórie, je len dôkazom nesprávneho chápania podstaty dejín vôbec. Či je možné vyhlásiť, že zo slovenského stanoviska nebolo dejín napr. v 10. – 12. storočí, keď v 19. storočí a ďalej naraz sa zjavujúce a na slovenské územia sa vzťahujúce listiny sú plné slovenských rečových pamiatok – hlavne topografických názvov – prezradzujúcich vyspelú rečovú pohotovosť, ukazujúcu na primeraný kultúrny stav slovenského obyvateľstva už v tejto dávnej minulosti. Kultúrny stav obyvateľstva je výslednicou už predtým vyvinutej hospodárskej činnosti ľudu, a to bez tých, kvôli ktorým sa listiny neskoršie vydali. Dejiny teda tu nie sú v tom, že kráľ panoval a dal veľmožovi hrad, kraj do užívania, ale dejiny sú v tom, že kraj a v ňom ľud tu žil a pracoval, teda mal svoje životné deje pred kráľom, pred veľmožom, pred vydaním listiny a zostal i vyvíjal sa tu ďalej i po kráľovi, po veľmožovi aj po vydaní listiny. Majúc toto na zreteli, možno listiny a iné doklady dvojako čítať a dvojako študovať aj archívy: pohľadom zhora, teda so stanoviska panujúcej, ale hospodársky nečinnej vrstvy, alebo zdola, teda s hľadiska vrstvy pracujúcej, hospodársky činnej. V tomto poslednom spôsobe čítania a študovania minulosti národa, sa otvára pred nami perspektíva skutočných dejín Slovenska. Jasný obraz vlastných dejín si vytvoríme len vtedy, keď vyjdú najavo jeho hospodárske a sociálne dejiny. Hospodárske dejiny Slovenska v stredoveku a ďalej až do 18. storočia možno zostaviť len zo súhrnu dejín jeho panstiev, ktoré boli utvorené okolo hradov. Sieť slovenských hradov – to je sieť hospodárskych podnikov feudálneho systému.

V stredoveku bolo na Slovensku okolo 120 hradov. Väčšina obyvateľstva, najmä spomedzi pospolitého ľudu, bola poddaná týmto hradom. Majitelia a úradníci hradov určovali podmienky hospodárskeho života ľudu. Tento hospodársky život ľudu v stredoveku a v neskorších storočiach tvoril podstatnú zložku dejín slovenského národa. Kto si chce správne vysvetľovať dejiny slovenského ľudu, musí vedieť, ako hospodáril tento ľud, najmä ako gazdovali slovenskí sedliaci v dávnominulých časoch; musí študovať staré hospodárske knihy, účty a urbáre. Do týchto dokumentov sú vpísané dejiny národa. Tam je obraz hospodárenia hradných pánov, šafárenia ich úradníkov, gazdovania im poddaných sedliakov. Politické udalosti a rodinné (dynastické) príhody, ktoré sa dlhé časy dosť jednostranne pokladali za „dejiny národa“ – sú len výslednicami hospodárskych dejín hradných panstiev a ľudu, poddaného týmto hradom. Aj životné podmienky a dejinné funkcie drobného zemianstva spravovali sa podľa hospodárskych zásahov hradného systému, tak ako v dnešných časoch drobní obchodníci a remeselníci sú závislé od hospodárskych zásahov veľkého obchodu a ťažkého priemyslu. Každý hrad a pri každom hrade zriadené panstvá boli hospodárskymi podnikmi, na ktorých sa gazdovalo podľa zásad stredovekých feudálnych spôsobov výroby a ťažby. Hospodárske dejiny slovenských hradov, alebo správnejšie hradných panstiev, sú ešte málo preskúmané.

V roku 1937 pokúsil som sa o zostavenie hospodárskych dejín Lietavského hradu a panstva. Za tým účelom podal som verejnosti podrobné dejiny hradu a k nemu patriaceho kraja.1 Potom som opísal postup historickej kolonizácie na území tohto hradu (v údolí Rajčianky)2 a ďalej predniesol som historický vývin poľnohospodárstva v uvedenej oblasti.3 Na doplnenie týchto výskumov predložil som verejnosti aj historický vývin dobytkárstva, poľovníctva, rybničného hospodárstva, domáceho priemyslu, obchodu a cenových pomerov v obvode toho istého hradu.4

Všetky takto prednesené články na podnet Historického odboru Matice slovenskej spracoval som v súvislej práci, doplnenej novými dokladmi a poznatkami a rozšírenej staťou o starých pozemkových mierach. Táto posledná stať, pravda, organicky len málo súvisí s dejinami lietavského hospodárstva, ale je dobrým príspevkom pre poznanie pozemkového sektoru feudálneho podnikania na Slovensku.

Predkladajúc túto prácu verejnosti, pokladám si za povinnosť, vysloviť svoju úprimnú vďaku všetkým tým, ktorí mali účasť na uskutočnení a uverejnení tejto práce. Predovšetkým vyslovujem vďaku: p. Dr. Danielovi Rapantovi, univ. profesorovi, predsedovi historického odboru Matice slovenskej, ktorý dal svoj súhlas na uverejnenie tejto práce; p. Dr. Belovi Pollovi, referentovi historického odboru Matice, ktorý sa staral o uskutočnenie rozhodnutia historického odboru; p. Dr. Václavovi Černému, riaditeľovi št. archívu zemedelského v Prahe, ktorý v roku 1937 dal mi prvý podnet na napísanie tejto práce; p. Dr. Márii Opočenskej-Jeršovej, archivárke Slovenského národného múzea, ktorá svojimi odbornými pokynmi poskytla mi cennú pomoc pri zostavení spracovaného materiálu. Osobitná vďaka patrí správe Matice slovenskej za vydanie tejto publikácie.

Banská Bystrica, na Vianoce roku 1946.

ANDREJ KAVULJAK

————————————————–
1 Sborník Muzeálnej slov. spol. 1937. str. 1-33.
2 Tamže, 1940-41, str. 18-44.
3 Sborník Slov. nár. múzea 1942-43, str. 146-175.
4 Historický sborník Matice slov. 1946.