A. Kavuljak – II. Význam hradov v dejinách Slovenska.

Na začiatku historickej doby Slovenska, i potom ešte niekoľko storočí, deje slovenských krajov odohrávali sa na hradoch. Od 12. do 18. storočia hrady boli strediskami života politického, spoločenského a hospodárskeho. Hradní páni, vládnuci opevnenými skalinami a pahorkami, autokraticky panovali nad rozsiahlymi územiami týchto hradov, i nad mestami, dedinami a osadami, ktoré patrili do obvodu oných hradov. Všetka moc, ktorá v dnešných časoch je pri súdoch, pri politicko-administratívnych úradoch a pri finančných správach, bola v stredoveku, včasnom i pozdnom, a na začiatku nového veku v rukách hradných pánov. Hradní páni mali neobmedzené právo rozhodovať o osude obyvateľstva, ktoré bývalo na ich panstvách. Vo väčšine sporných otázok poddaného ľudu hradný pán bol nielen prvou, ale i najvyššou rozhodujúcou stolicou (inštanciou). Každá osada, každá dedina i každé mestečko muselo patriť pod právomoc, patronát alebo vplyv nejakého hradu. I slobodné mestá museli sa v podobe zámkov múrmi ohradiť a baštami opevniť, tým nadobudli si ráz hradných pevností. Výnimku tvorili len osady malých zemanov, ktorých dôchodky nestačili na výstavbu hradu. Malí zemania však namiesto hradov stavali si kaštiele, ktoré čiastočne boli tiež opevnené. Malí zemania okrem toho obyčajne stáli v službách zámkov ako úradníci, takže na základe ich služobného pomeru jednako záviseli od hradných pánov. Verejný a súkromný život až do 18. storočia točil sa okolo hradov. Hrady a hradní páni, s nimi spolu i opevnené mestá, robili a tvorili dejiny krajov, stolíc a krajiny, rozhodovali nad osudom mestského a dedinského obyvateľstva. Preto dejiny dnešného Slovenska od začiatku jeho historickej doby až do 18. storočia nie je možné zostaviť dotiaľ, kým nie sú zostavené kompletné dejiny každého hradu, každého opevneného a mestskými právami zabezpečeného mesta na Slovensku. Slovensko malo 42 privilegiálnych opevnených miest, 120 stredovekých hradov a hradných zrúcanín, nehovoriac o značnom počte opevnení, ktoré bez stavebnej stopy zmizli z povrchu zeme, a len v podaní ľudu, v topografickom názvosloví alebo v historických listinách ostala po nich aká-taká pamiatka. Územiami týchto hradov, zámkov a miest zachytená bola celá krajina, súhrnom ich dejín zachytené boli osudy celej krajiny. Sieť hradov a miest je tá kostra, na ktorej by sa mali rekonštruovať dejiny Slovenska do 18. storočia.

Hrad Lietava je jedna z najdôležitejších zložiek hradnej siete Slovenska.