ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002
Výročná správa Združenia na záchranu Lietavského hradu
/ZnZLH/ za rok 2002
JANUÁR
Začiatkom roka 2002 v osvetovom stredisku v Lietave sa ZnZLH stalo zakladajúcim členom novovzniknutého združenia „Zachráňme hrady“ Je to združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré zastrešilo pod seba hrady ako sú Lietava, Lednica, Muráň, Sklabiňa, Oponice, Uhrovec a kaštieľ Lukáčovce. Význam združenia vidíme hlavne v tom, že sme spoznali podobných fanatikov ako sme my a spoločnými silami a hlavne radami si navzájom pomáhame v realizácií nie ľahkého cieľa, ktorým je záchrana našich hradov.Na stretnutí sme mali aj maketu Lietavského hradu z obdobia renesancie, čo bol pre nás určite skvelý zážitok. Fotky z tohoto stretnutia si môžme pozrieť na internetovej stránke www.zachráňme hrady.sk Ďakujeme Obecnému úradu Lietava za bezplatné zapožičanie priestorov, kde sa stretnutie konalo..
FEBRUÁR
Na Valnom zhromaždení v Lietavskej Svinnej bolo ZnZLH na pokraji zániku. Dôvodov bolo viac, ako napríklad únava zo zháňania financií, neúspech poslednej akcie Rock Lietava III, kde sme prišli o ťažko zarobené peniaze z dôvodu hlavne počasia, ako aj nie veľmi šťastná spolupráca so Združením pre zdravý život, s ktorými sme budovali pod hradom Lietava - Keltské sídlo. Našťastie do združenia vstúpili noví aktívny členovia, ktorý pomoli opäť naštartovať lokomotívu s názvom ZnZLH. Na Valnom zhromaždení sme sa rozhodli, v kalendárnom roku 2002, zorganizovať Rock Lietavu ako aj Lietavské hradné slávnosti. Ďakujeme Obecnému úradu Lietavská Svinná-Babkov za bezplatné zapožičanie priestorov, kde sa Valné zhromaždenie konalo..
MAREC
Iniciatívou nového člena, Vladimíra Peťa, vydalo vydavateľstvo EDIS, pre ZnZLH sadu pohľadníc s tématikou Lietavského hradu. Bol to výborný ťah, pretože pohľadnice majú veľký úspech nielen u domácich turistov, ale ohlas mali i v zahraničí, čím sa nám podarilo skvelo spropagovať ZnZLH aj hrad Lietava. Špeciálne ďakujeme Ing.Pfidlovi a jeho kolektívu za čas, ktorý venovali pohľadniciam, aby boli na profesionálnej úrovni.
APRÍL
V tomto mesiaci sme sa venovali príprave Lietavských hradných slávností, zháňaniu financií na uskutočnenie a rokovali sme s Potulnými rytiermi z Celebnilu o programe, ktorý by mali zabezpečiť. Špeciálne ďakujem Richardovi Horničákovi za nie malý čas, ktorý venoval zháňaniu financií.
MÁJ
Vzhľadom na to, že sme sa stali členmi združenia „Zachráňme hrady“,zúčastnili sme sa na vlastné náklady stretnutia na hrade Muráň. V priebehu mesiaca bola na hrade Lietava brigáda a to čistenie veľkého rondela od náletovej vegetácie. Boli podané žiadosti o finančný príspevok na budovanie prenosného skladovateľného oplotenia na obecné úrady Lietava a Lietavská Svinná – Babkov. Ďakujem obci Lietavskej Svinnej – Babkov za poskytnutý príspevok.
JÚN
Prebiehajú prípravy Lietavských hradných slávností a Rock Lietavy. Kupujeme na píle vo Višňovom odrezky a na vlastné náklady ich prevážame do Lietavy kde sa buduje prenosné oplotenie a drevené palisády. Členovia ZnZLH podpisujú petíciu proti otvoreniu lomu v lokalite Drienovica. Zúčastňujeme sa rozhovorov so zástupcami tlače a médií. Špeciálne ďakujem Potulným rytierom z Celebnilu za pomoc pri budovaní oplotenia a Emilovi Brezianskému za príspevok vo forme stavebných klincov, ktoré boli použité pri budovaní prenosného oplotenia.
JÚL
Prebieha kosenie hradu a čistenie hory pod hradom, zo strany Lietavskej Svinnej, od popadaných stromov, materiál bol použitý ako stĺpiky pri oplotení pohostinstva Majer, kde sa uskutočnil štvrtý ročník rockového festivalu ROCK LIETAVA. Akcia prebehla na profesionálnej úrovni, ale nepriniesla finančný efekt, z dôvodu súbežnej akcie, ktorá prebiehala na futbalovom ihrisku v Lietave. Ďakujem všetkým hudobným skupinám, ktoré účinkovali bez nároku na honorár. Ďakujeme Obecnému úradu, že dali vyčistiť hradnú studňu od odpadkov.
AUGUST
Začiatkom mesiaca prezentujeme ZnZLH a nové pohľadnice v Považskej Galérií na vernisáži fotografií Aleša Hofereka a kresieb Milana Zikmunda. Počas tejto veľmi zaujímavej akcie súčastne prebieha i krst knihy „Hradní zřiceniny na Slovensku“ od autora fotografií Aleša Hofereka. Knižku krstil člen ZnZLH, riaditeľ krajského pamiatkového úradu, pán Ing. Miloš Dudáš CSc. Akciu doprevádzala skupina historického šermu Potulných rytierov z Celebnilu. Mrzí nás, že zlyhala Slovenská pošta, čím sa pozvánka pre Obecný úrad Lietavská Svinná-Babkov nedostavila. Z dôvodu nezískania dostatočného množstva financií, sme museli veľmi neradi odvolať plánované Lietavské hradné slávnosti. Ďakujem Považskej Galérií za bezplatné poskytnutie priestorov na vernisáž.
SEPTEMBER
Z dôvodu že turisti používali hradnú studňu ako odpadkový kôš, rozhodli sme sa ju zakryť v čom nám pomohol pán Štefan Gašpierik z Pozemkového úradu - lesného v Lietave. Vzhľadom na to, že sme členmi združenia „Zachráňme hrady“, zúčastnili sme sa na vlastné náklady stretnutia na hrade Sklabiňa. Prebieha príprava budovania siete kontaktných miest „Okruh hrad“ a po výbere vhodných kandidátov sme jednali s nimi o podmienkach a spolupráci.
OKTÓBER
Kontaktovanie Obecného úradu ohľadom odvážania smetí, ktoré sa budú zhromažďovať na hrade do košov, ktoré budú tam umiestnené začiatkom sezóny 2003. Dohodu musíme ešte písomne potvrdiť s Obecným úradom Lietava. Podaná žiadosť na Pozemkový úrad Lietava ohľadom plánovaných prác na hrade Lietava v budúcom roku.
NOVEMBER
Stretnutie na Krajskom pamiatkovom úrade s pánom riaditeľom Ing. Milošom Dudášom CSc. z dôvodu zistenia nových informácíí, či plánujú robiť niečo s hradom Lietava. Podaná bola informácia, hrad by sa mal v roku 2003 dožiť statického posudku. Vzhľadom na to, že sme členmi združenia „Zachráňme hrady“ zúčastnili sme sa stretnutia u nás v Lietave. Po stretnutí sme organizovali koncert z názvom Žilinská jeseň&rocková show, ktorý mal úspech.
DECEMBER
Čistenie hradu od odpadkov. Podaná a schválená na notárskom úrade požiadavka na 1 % z daní za rok 2002. Príprava Valného zhromaždenia v Penzióne pod hradom v Lietave-Majer.
Vypracoval výkonný riaditeľ ZnZLH dňa 13.11 2002
Chobot Ľubomír
Foto: Aleš Hoferek.