ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
HRADU LIETAVA
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Sponzori
SPONZORI
SPONZORI
 
Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
sponzori 2009 ...
sponzori 2008 ...
sponzori 2007 ...
sponzori 2006 ...
sponzori 2005 ...
ZdruŽenie na zÁchranu LietavskÉho hradu Ďakuje vŠetkÝm svojim sponzorom a priaznivcom za podporu v naŠej Činnosti v roku 2005

Špeciálne poďakovanie patrí naším sponzorom :

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

za finančnú podporu v programe Obnovme si svoj dom v roku 2005


Pozemkovému spoločenstvu lesnému Lietava
vlastníkovi pozemku hradu za doterajšiu aktívnu spoluprácu pri
projeke s MK SR 2005

Darcom 2%
Ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní v roku 2005

Firmám:

Tatra Banka

Tatra Banka

za bezplatné vedenie našeho účtu


Rádio Frontinus

Rádio Frontinus

náš mediálny partner, ktorý o nás hovorí


Žilinské noviny

Žilinské noviny

náš mediálny partner ktorý o nás píše


eSTe stredisko tlače

eSTe stredisko tlače

za výrobu reklamných letákov a plagátov

Penzion pod hradom

Penzion pod hradom

za pomoc pri ubytovaní brigádnikov počas workshopov a za priestori na naše schôdzovanie

Ľubici Čerňanovej
Potraviny Lietavská Závadka
za materiálnu pomoc vo forme potravín pre dobrovoľníkov
pracujúcich na hrade počas celej sezóny 2005