Plány do budúcnosti

Najčastejšou otázkou širokej verejnosti je, kedy bude hrad úplne stabilizovaný ako aj čiastočne obnovený.  Združenie pracuje na projekte konzervácie a obnovy hradu Lietava od roku 2003. Práce prebiehajú systematicky a to od postupného odstraňovania havarijného stavu častí objektov až po záverečné rekonštrukčné práce vykonané podľa už dnes spracovanej projektovej dokumentácie. Systém plánovania stabilizácie objektu funguje už 19 rokov na princípe : výskum, návrh obnovy, odstránenie havarijného stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie a následná celoplošná konzervácia s prípadnou čiastočnou obnovou. Hrad sa skladá z 23 objektových konštrukcii a ich sanácia prebieha tak, že sa v prvých etapách stabilizujú historicky najvzácnejšie a naj ohrozenejšie konštrukcie. V súčasnosti je už na 19 objektových konštrukciách vykonaných niekoľko etáp čiastočného odstránenia havarijného stavu z toho jeden objekt je úplne dokončený a na dvoch objektoch prebieha postupná komplexná obnova – budúce expozičné priestory. Nedotknutých pôvodných konštrukcii sú 4 a jedná sa o dva obvodové múry, malú strážnu vežičku a priekopovú, dnes už takmer zaniknutú obrannú hradbu.

Plánom do budúcnosti je konzervovať celý areál hradu, avšak pri súčasnom financovaní, ktoré existuje v Slovenskej republike a je združeniu vôbec reálne dostupné, nie je možné úplne dokončiť konzerváciu celého hradu v krátkom čase. Každý rok je nutné podľa výšky schválených dotácii sa rozhodnúť, do akých častí hradu sa financie investujú. Rozhodnutie o mieste zásahu, ktoré združenie konzultuje s metodikom pamiatkovej obnovy a statikom, sa stanovuje podľa jednoduchého základného kľúča : bezpečnosť návštevníkov – miera ohrozenia konštrukcii a vzácnosť stavby. Na úspešné dokončenie konzervácie a výskumu celého hradu je potrebné vykonať nasledujúci zoznam činností. Stručný sumár počtu konzervačných ako aj výskumných etáp celého horného hradu: 26 etáp,  stredného hradu:  31 etáp a dolného hradu : 27 etáp (presný popis zásahov je už spracovaný samostatnej prílohe). Po vykonaní týchto spomenutých etáp jednotlivých častí hradu by bola celá zrúcanina hradu po konzervačnej, výskumnej ako aj čiastočnej obnovy ukončená a hrad by bol prevádzky schopný a bezpečný pre širokú verejnosť. Taktiež je pláne revitalizácia prístupovej cesty od hradu až do obce Lietava. Je na to už vypracovaná projektová dokumentácia a momentálne sa zvažuje na pozemky cesty uzatvoriť s vlastníkmi nájomné zmluvy. Združenie momentálne disponuje všetkými potrebnými profesionálmi, ktorí zabezpečia stavbu od prípravy po realizáciu,  má špičkových odborníkov na výskumy a rovnako veľmi kvalitných remeselníkov. Taktiež je nadviazaná spolupráca so stavebnými firmami s dlhoročnými skúsenosťami, takže jediná vec, čo združeniu bráni efektívne systematicky pracovať, je dostatočné množstvo finančných prostriedkov.

Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí na hrade Lietava už 19 rok a objem zrealizovaných záchranných prác na tejto pamiatke každoročne narastá. Dospeli sme do bodu, kedy nás v ďalšom rozvoji brzdili technologické obmedzenia. Elektrická energia je základným predpokladom úspešného spravovania a obnovy pamiatkových objektov. V roku 2018 sa nám podarilo priviesť ju aj na hradný kopec. Po zrealizovaní tohto ambiciózneho zámeru sa sa práce a spravovanie národnej kultúrnej pamiatky významne zjednodušili a sprofesionalizovali.

Prínosy projektu elektrifikácie hradného objektu :

1.) Elektrifikácia objektu zabezpečí skvalitnenie záchranných a stabilizačných prác bez hlučných a drahých elektrocentrál, ktoré sú stavané len na krátkodobú prevádzku.

2.) Novo zrekonštruovaná časť stredného hradu, kde je zriadená expozícia a prevádzkové centrum hradu, bude profesionálne a trvalo osvetlená.

3.) Zastrešené priestory budú profesionálne odvlhčené a zabezpečené proti krádeži dôležitým bezpečnostným a kamerovým systémom.

4.) Elektrina nám umožní zrealizovať ďalší strategický zámer, pripojenie na internet s WIFI prístupovým bodom pre verejnosť. S tým súvisí aj virtuálny WIFI sprievodca hradom a možnosť zapojenia ďalších elektronických prezentačných systémov.

5.) Osvetlenie siluety hradu je vynikajúcim marketingovým nástrojom, ktorým sa úspešne prezentuje kultúrne dedičstvo pre domácich i zahraničných návštevníkov. Po spustení diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka nadobudne ešte oveľa väčší význam.

6.) Hrad už nebude len opustenou zrúcaninou v kultúrnej krajine, ale stane sa objektom hodnotne slúžiacim verejnosti ako významné kultúrno-historické centrum.