ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Historia  >  II. Význam hradov v dejinách Slovenska.
HISTÓRIA
HISTÓRIA
II. VÝZNAM HRADOV V DEJINÁCH SLOVENSKA
Na začiatku historickej doby Slovenska, i potom ešte niekoľko storočí, deje slovenských krajov odohrávaly sa na hradoch. Od 12. do 18. storočia hrady boly strediskami života politického, spoločenského a hospodárskeho. Hradní páni, vládnucí opevnenými skalinami a pahorkami, autokraticky panovali nad rozsiahlymi územiami týchto hradov, i nad mestami, dedinami a osadami, ktoré patrily do obvodu oných hradov. Všetka moc, ktorá v dnešných časoch je pri súdoch, pri politicko-administratívnych úradoch a pri finančných správach, bola v stredoveku, včasnom i pozdnom, a na začiatku nového veku v rukách hradných pánov. Hradní páni mali neobmedzené právo rozhodovať o osude obyvateľstva, ktoré bývalo na ich panstvách. Vo väčšine sporných otázok poddaného ľudu hradný pán bol nielen prvou, ale i najvyššou rozhodujúcou stolicou (inštanciou). Každá osada, každá dedina i každé mestečko muselo patriť pod právomoc, patronát alebo vplyv nejakého hradu. I slobodné mestá musely sa v podobe zámkov múrmi ohradiť a baštami opevniť, tým nadobudly si ráz hradných pevností. Výnimku tvorily len osady malých zemanov, ktorých dôchodky nestačily na výstavbu hradu. Malí zemania však namiesto hradov stavali si kaštiele, ktoré čiastočne boly tiež opevnené. Malí zemania okrem toho obyčajne stáli v službách zámkov ako úradníci, takže na základe ich služobného pomeru jednako záviseli od hradných pánov. Verejný a súkromný život až do 18. storočia točil sa okolo hradov. Hrady a hradní páni, s nimi spolu i opevnené mestá, robili a tvorili dejiny krajov, stolíc a krajiny, rozhodovali nad osudom mestského a dedinského obyvateľstva. Preto dejiny dnešného Slovenska od začiatku jeho historickej doby až do 18. storočia nie je možné sostaviť dotiaľ, kým nie sú sostavené kompletné dejiny každého hradu, každého opevneného a metskými právami zabezpečeného mesta na Slovensku. Slovensko malo 42 privilegiálnych opevnených miest, 120 stredovekých hradov a hradných zrúcanín, nehovoriac o značnom počte opevnení, ktoré bez stavebnej stopy zmizly z povrchu zeme, a len v podaní ľudu, v topografickom názvosloví alebo v historických listinách ostala po nich aká-taká pamiatka. Územiami týchto hradov, zámkov a miest zachytená bola celá krajina, súhrnom ich dejín zachytené boly osudy celej krajiny. Sieť hradov a miest je tá kostra, na ktorej by sa maly rekonštruovať dejiny Slovenska do 18. storočia.

Hrad Lietava je jedna z najdôležitejších složiek hradnej siete Slovenska.
Úvodné slová.
I. Vznik a vývin panstiev ...
II. Význam hradov v ...
III. Pramene k dejinám ...
IV. Pôvod mena Lietavy.
V. Prehistorické osídlenie ...
VI. Začiatky hradu ...
VII. Majitelia Lietavy.
VIII. Podstata hradného ...
IX. Hospodársko-historický ...
NÁRODNÁ PRÍSLUŠNOSŤ
POPULAČNÉ POMERY
HISTORICKÝ VÝVIN
DôCHODKY PANSTVA