ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Historia  >  Dôchodky panstva
HISTÓRIA
HISTÓRIA
DôCHODKY PANSTVA
Každé stredoveké panstvo bolo v podstate podnikom, ktorého majiteľ sa podujal skultivovať, zosohovať a využitkovať prírodné bohatstvá toho územia, ktoré mu kráľ ako najvyššia vrchnosť za primerané protislužby dal k dispozícii. Prírodnými bohatstvami toho-ktorého kraja boly zásoby a plody, ktoré sa utvorily na dotyčnom území živelnou tvorbou prírody. Také boly: lesy, pastviny, lúky, orné a neorné zeme, úrodné a neúrodné plochy, rieky, potoky, nerasty, motorická sila živlov, hospodárska hodnota zužitkovateľného dobra a všetka zverina, čo žila na území panstva. Pre využitkovanie a zosohovanie tohoto všetkého majiteľ musel mať pracovné sily; bez nich podnik by bol zostal neužitočnou divočinou. Pracovnú silu v tých časoch poskytovaly prevažne živé motory: osadníci a domáce zvieratá: Nezaľudnené panstvo bolo mŕtvym kapitálom. Rozsiahle územia panstva sa kolonizovaly, aby kapitál prinášal úriky, aby podnik prosperoval. pôsoby využitkovania a vedenia panstiev, týchto stredovekých hospodárskych závodov, podnikov, boly temer v každom kraji Slovenska rovnaké. Miera využitkovania podniku bola v priamom pomere s mierou využitkovania živých motorov. Táto miera, zprvu neuričtá, postupom času bola vypočítaná v zakladacích listinách jednotlivých osád. Súhrn týchto výpočtov a predpisov, složených do základnej majetkovej knihy, nazýval sa urbárom. Urbárska kniha bola príružka, pomocou ktorej sa určoval výkon súhrnu motorických síl podniku a výnosnosť statku. Každé panstvo skladalo sa z dvoch častí: z časti kolonizovanej, na ktorej gazdovalo poddané sedliactvo, a z časti rezervovanej, na ktorej sa hospodárilo v režii zemského pána.
Dôchodky lietavského panstva v 14. a 15. storočí boly celkom neurčité a nepravidelné: nezaznamenávaly sa presne, preto sa nemôže o nich utvoriť správna predstava. Určitejší a jasnejší obraz o dôchodkoch panstva poskytujú účtové záznamy z doby Kostkovej, ale nakoľko mnohé z týchto účtov sa stratily, nepodávajú obraz úplný. Oproti tomu účty, čiže vlastne účtové odpočty z doby Juraja Thurzu, ktoré boly vedené vzorne, pre niektoré roky zachovaly sa v plnosti a vrhajú jasné svetlo na dôchodky lietavského panstva v tých časoch. K dokumentácii príjmových prameňov a ich peňažnej hodnoty možno použiť odpočty z roku 1604.319 To sú najstaršie, v dostačujúcej úplnosti a forme zachované odpočty. Doba, na ktorú sa vzťahujú, je skôr obrazom pomerov zo 16. než zo 17. storočia, kdežto neskoršie odpočty podávajú obraz 17. storočia a novších vekov.
Príjmy: Dôchodky hradného panstva skladaly sa: z výnosu kolonizovanej časti hradného územia, z výnosu rezervovanej časti hradného územia a z výnosu priemyselného a obchodného podnikania panstva.
A.) Dôchodky na kolonizovanej časti lietavského panstva skladaly sa z
peňažitých poplatkov, z naturálnych dávok a z fyzickej práce poddaného
obyvateľstva.
Peňažité dôchodky boly:  
Cinz poddaných dedín............................................. 250,54 fl.
Mestečko Rajec za oslobodenie od robôt.......................... 1069,--
Výkupné poddaných za naturálne dávky:  
za nedodané kŕmne bravy a slaninu................................ 55,57
za nedodané kŕmne voly......................................................... 70,12
za topené maslo................................................................. 10,50
za kuny.............................................................................. 9,78
za syry.............................................................................. 16,24
Úhrada ušlého zisku za to, že v určitých dedinách
sa nešenkovalo panské víno ani pivo..........
722,50
Výkupné sedliackych dedín za nesplnené povoznícke a pešie povinnosti mimo územia panstva, príspevky na zámocké dietálne povozy a na peších poslov mimo obvodu panstva.......... 1246,--
Dávky šoltýsov za tkáčstvo a súdne.......................................... 6,35 fl
Vojenské dávky: príspevok na jazdu, na pušný prach a strelivo do hradu od každého domu............................... 321,60
Od šoltýsov zvláštny príspevok na jazdu................................. 127,50
Peňažité dávky úhrnom: ................................................... 3906,20 fl.
Naturálne dávky boly tieto:  
97 lukien pšenice v hodnote.................................................... 75,60 fl
111 lukien jačmeňa v hodnote..................................................... 75,--
111 lukien ovsa v hodnote...................................................... 27,70
75 lukien múky pšeničnej v hodnote............................................ 56,--
4 lukná 1 korec hrachu, 1 luk. 3 korce konopného semena, 3 luk. pšena, 22 luk. 3 korce chmeľu................................. 40,--
Barany censuálne 3, dežmové 450, pre zámockú posádku 96, spolu v hodnote............................................................ 329,40
Hydina: 358 kapúnov, 369 slepíc, 120 husí v hodnote............. 54,09
Hodnota naturálnych dávok úhrnom............................ 656,79 fl.
Práce ručné a povoznícke:  
Evidencia týchto neviedla sa účtovne, lebo v tých časoch počet pracovných dní nebol určený presne; v tom sa uplatňovala svojvôľa zemepánov. Ale zák. čl. XV. až XX. z r. 1514 predpísal na jednu poddanskú rodinu týždenne najmenej jeden deň ruč. práce, a nakoľko na lietavskom panstve roku 1604 bolo asi 268 rodín poddaných, prišlo im pracovať ročne 13.936 dní, peňažitý ekvivalent toho.......... 1393,60 fl.
Celkový dôchodok z kolonizovanej časti lietav. panstva bol úhrnom
3906,20 + 656,79 + 1393,60
=  5956,59 fl
B) Dôchodky na rezervovanej, v režii obhospodárovanej časti lietavského
panstva (príjmy z majerov):
Hodnota úrody, plodín:
pšenice 665 luk. á 1 fl.......................................... 665,-- fl.
žita 49 „ 0,70........................................................ 34,30
jačmeňa 259 „ 0,66.......................................... 170,94
ovsa 462 „ 0,25........................................................ 115,50
slamy 2193 kôp = 4386 cent.......................................... 438,60
Pšeničná dávka od panských mlynárov 163 luk......................... 163,--
Hodnota úrody iných plodín:
pohánky 85 luk. .......................... 170,--
hrachu 27 luk. .......................... 108,--
konopí 20 luk. zrna ..................... 80,--
54 kôp. ........................ 108,--
prosa 29 luk. ............................ 58,--
chmeľu 64 luk. ............................ 64,--
maku 2 luk.............................. 2,--
Hodnota rýb spotrebovaných toho roku:
kaprov 135 kôp 18 kusov = 324,72 fl,
šťúk 3 kopy = 24 fl,
karasov 28 kôp 12 kusov = 80,60 fl,
rýb dovedna ................................................................................
433,32
Za jablká utŕžili .......................................................................... 20,--
Hodnota pre panstvo zužitkovanej trávy (sena) odhaduje sa ako hodnota slamy .................................................. 438,60
b) Celkový dôchodok z rezervovanej časti panstva ................ 3069,26 fl.
c) Celkový dôchodok z kolonizovanej časti panstva............... 5956,59 fl.
Dôchodok z prvovýroby a prírodnej produkcie ...................... 9025,85 fl.
Tento dôchodok možno považovať za čistý výnos z pôdy, lebo na jeho získanie neboly potrebné nijaké investície, keďže pri vtedajších hospodárskych pomeroch pojem investície v dnešnom smysle slova ani nebol známy.
C) Dôchodky z priemyslových výrobkov a obchodných článkov.
Okrem dôchodkov z pôdy a jej príslušenstva malo panstvo dôchodky aj z vedľajších podnikaní, ako boly: dobytkárstvo a jeho produkty, predaj vína, piva a liehu, predaj soli a solených rýb (haringov).
Výnos dobytkárstva, v tom i hydiny, účtovne nebol zachytený, ale dá sa zistiť z týchto údajov: Spotreba: 29 kusov rožného dobytka po 10 fl, 28 teliat po 0,60 fl, 789 baranov po 0,16 fl, kŕmených svíň po 5 fl, 373 kapúnov po 0,80 fl, 590 sliepok po 0,50 fl, 370 husí po 0,10 fl, úhrnom spotreba 724,38 fl. Za kože 134,92 fl, vlnu 88,18 fl, bryndzu, syr, oštiepky a maslo 229,51 fl. Hrubý výnos dobytkárstva 1176,99 fl. Náklad naň: hodnota ovsa, slamy a trávy 992,70 fl, zostáva ako doplnok dôchodku panstva z chovu domácich zvierat: 184,29 fl.
Výnos z predaja vína môže sa určiť len zistením rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou vína. Nákupná hodnota vína v tom roku nie je zaznačená, ale z údajov roku 1621 vysvitá, že sa kupovalo víno po 5 den, za holbu, s režiou po 6 1/2 den. Predávalo sa po 13 den., teda zisk bol 100 %-ný. Ke)d predajná cena vína obnášala úhrnom 1144,72 fl, z toho zisk panstva bol 572,36 fl. Výnos z predaja piva bol asi tento: Predalo sa 312 fierteľov piva za 1965,60 fl. Na vyhotovenie 312 fierteľov muselo sa urobiť 62 varov, na to potrebovali 124 luk. sladu, naň zas 100 luk. jačmeňa v hodnote 66 fl a 124 luk. chmeľu v hodnote 124 fl., úhrnom 190 fl, k tomu pripočítajúc režiu max. 100 %, bude celková hodnota piva 380 fl, takže zostáva ako zisk 1585,60 fl. Predaj liehu bol len nepatrný, preto od výpočtu jeho výnosnosti sa tu upúšťa.
Haringy kupovalo panstvo v Tešíne po 11,64 fl s režiou stály 12 fl, predávaly sa po 24 fl, zisk teda pri predaji 15 sudov bol 160 fl.
Soli predalo panstvo 44 baniek za 2689,50 fl. O nákupnej cene niet spoľahlivých dát, ale podľa analogie ostatných tovarov a článkov akiste i tu sa pracovalo so 100 % ziskom, bol teda čistý výnos asi 1344,75 fl.
Celkový dôchodok panstva z priemyselných a obchodných článkov činil úhrnom: 184,29 + 572,36 + 1585,60 + 160,-- + 1344,75 = 3847,00 fl.
Úhrnný dôchodok panstva:
a) ........................................... 5.956,59 fl.
b) ........................................... 3.069,26
c) ........................................... 3.847,--
Súčet príjmov .................................................................... 12.872,85 fl.
Výdavky:
Výdavky panstva boly veľmi skromné, i vo forme hotových výdavkov i vo forme naturálií. Služobníctvu, ktorého kategórie udané sú v nasledujúcej stati, platilo sa v hotovosti úhrnom 690,60 fl.
Na rozličné drobné vecné náklady ....................................... 1 114,73 fl.
Peňažné výdavky spolu ....................................................... 1 835,33
Hodnota naturálnych dávok, odvedených služobníctvu ........... 312,80
Súčet výdavkov ...................................... 2 148,13 fl.
Čistý zisk 12.872,85 - 2.148,13 ......................................................     10 724,72 fl.
V ďalších rokoch dôchodky panstva sa zväčšovaly pre všeobecné stúpanie cien. Okolo roku 1621 nastáva reakcia, lebo panstvo pre rodinné nesváry muselo byť rozdelené. V ďalších rokoch, najmä v polovici a ku koncu 17. storočia, následkom protireformačných bojov boly príjmy a výdavky panstva skreslené. Revolučné roky 18. storočia naučily poddaných, ako vyhýbať urbárskym povinnostiam. Čo bolo v urbáre predpísané, zriedka sa splnilo. Čo sa nahospodárilo, zabrali malkontenti, kuruci, labanci. Konečne, keď tereziánsky urbár a potom zákon čl. IV. - IX. z roku 1836 pokúsily sa stabilizovať pomer poddaného k zemepánovi, zdalo sa, že dôchodky panstva sa tiež stabilizujú. Bolo to už pozde. Duch času všetko zmenil. Revolučná doba roku 1848 mala za následok zrušenie poddanstva. Lietavské panstvo nevydržalo nový stav veci. Jeho hospodárstvo, následkom zániku feudálneho systému, nemohlo ďalej prosperovať.
Foto: Aleš Hoferek.
Úvodné slová.
I. Vznik a vývin panstiev ...
II. Význam hradov v ...
III. Pramene k dejinám ...
IV. Pôvod mena Lietavy.
V. Prehistorické osídlenie ...
VI. Začiatky hradu ...
VII. Majitelia Lietavy.
VIII. Podstata hradného ...
IX. Hospodársko-historický ...
NÁRODNÁ PRÍSLUŠNOSŤ
POPULAČNÉ POMERY
HISTORICKÝ VÝVIN
DôCHODKY PANSTVA