ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/ 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  akcie  >  2009
AKCIE 2009
AKCIE 2009
SprÁva z hradu za mesiac august- december 2009
Na hrade sa pracovalo. :) Záznamy a fotky máme. Doplníme čoskoro. Zatiaľ si môžete pozrieť fotky z tohto obdobia augustu a neskor...
SprÁva z hradu za mesiac jÚl 2009
Začiatkom mesiaca od 2. - 8. júla sme sa začali venovať archeologickému výskumu prvej brány, kde sme postupne odstraňovali suťový zával z interiéru prvého poschodia veže a súčasne boli vyčistené aj parapety všetkých okien na južnej ako aj západnej stene. Ďalšia partia začala murovať a konzervovať východný exteriér veže starej brány, kde bolo potrebné kavernu nad vstupným otvorom druhého poschodia vymurovať. Súčasne prebiehali práce aj na vyčistení priestoru pred JZ nárožím prvej brány, kde sa plánovali konzervačné zásahy v päte južného priečelia objektu a murovali sa aj kaverny západnej steny tohto objektu od lesa. Ďalšia partia domurovala a zastabilizovala murivo nad „kavernou nárekov“, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti severnej steny prvej brány na dolnom obrannom múre. „Kaverna nárekov“ sa celá nezamurovala z dôvodu toho, že jej otvor bude slúžiť ako stavebný otvor počas konzervácie a statického zabezpečenia SZ nárožia ako aj zbytku vonkajšej severnej steny prvej brány. Ďalšia partia začala stabilizovať porušený vonkajší plášť polkruhovej flankovacej bašty, kde tento úsek vyžadoval urýchlenú konzerváciu lícneho vonkajšieho muriva.
Fotogaléria z dní 2. – 8. júla je dostupná tu
V termíne od 11. do 14. júla sme sa venovali tejto konkrétnej práci. Začala sa rekonštrukcia parapetu západného okna prvého poschodia prvej brány, kde sa zachovali v jeho spodku kapsy po trámovom strope poschodia. Súčasne sa začala príprava klenbového kameňa, ktorý mal byť použitý na opravu zaklenutia daného okna brány. Ďalšia partia začala s postupným archeologickým čistením SZ rohu prvej brány, kde sa hľadal zbytok tohto nárožia, alebo aspoň jeho obtlačok (ktorý sa aj našiel). V tomto období bol osadený aj dažďový zvod z pultovej strechy veže starej brány do novo zakúpenej 1000 litrovej nádrže. Pokračovali práce na polkruhovej flankovacej bašte, konzervovali sa kapsy prvého poschodia západného interiéru a začala sa príprava terénu na stavbu lešenia na JZ nároží veže starej brány, kde plánovala firma Obnova s.r.o. začať obnovu a rekonštrukciu tohto porušeného nárožia. Ďalej sa pracovalo na murovaní vonkajšej západnej exteriérovej kaverne, rekonštruovali sa kapsy východného exteriéru veže starej brány a bola opravená klenba a prešpárované murivo na vnútornom múre Kostkovho paláca.
Fotogaléria z dní 11. – 14. júla je dostupná tu
V ďalšom júlovom turnuse v termíne od 20. do 21. júla sme začali stavať lešenie na pravej strane interiéru Kostkovej prístavby, kde sme začali prekonzervovať jeho celý vnútorný interiér. Pokračovalo sa v prácach na konzervácii muriva polkruhovej flankovacej bašte a na novo vymurovaný parapet západného okna prvého poschodia prvej brány bola osadená nopová fólia a krycia drevená pracovná podlaha z ktorej bol zameraný ramenát na opravu záklenku okna. Po nasledovnom zameraní sme začali základ ramenátu aj vyrábať. Práce pokračovali aj na SZ nároží prvej brány, kde sa začisťoval priestor, aby sa tam dalo postaviť lešenie. Súčasne v tomto období bol vyčistený aj otvor po drevenej skrinke, ktorý bol súčasťou Kostkovej prístavby, ktorá podľa dobových prameňov slúžila ako byt provízora hradu.
Fotogaléria z dní 20. – 21. júla je dostupná tu
Cez víkend 24. – 26. júla sa na hrade uskutočnil prvý archeologický Workshop v rámci grantového programu Šanca pre váš región, ktorého dlhodobou misiou je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov ( Konto Orange ). Počas tohto víkendu sa spravil ohromný kus práce a to nielen v archeológii, ale sa aj pokračovala v rozrobených prácach na úsekoch. V rámci konzervačných a stabilizačných prác sa pokračovalo na objektoch ako sú polkruhová flankovacia bašta a pokračovalo sa aj v konzervácii interiéru a koruny Kostkovej prístavby. Počas tohto víkendu sa prešpárovala aj časť muriva na južnom interiéri prvej brány a bol postavený základ lešenia na obnovu nárožia veže starej brány. V rámci archeológie sme sa venovali viacerým úsekom dolného hradu. Prvá skupina skúmala sondou prízemie prvej brány pri severnom múre. Druhá skupina archeológov z Českej republiky sondážnou technikou skúmala prvú časť odvodňovacej sondy pri kaverne nárekov a ďalšie dve skupiny taktiež sondážnou technikou prehlbovali taktiež ďalšie priebežné úseky po celej dĺžke interiéru dolného obranného múru. Posledná piata skupina pod vedením archeológov skúmala taktiež sondážnou technikou priestor pred SZ nárožím veže starej brány, kde bol zistený základ mosta v gotickom období hradu. Pre všetkých účastníkov akcie bol navarený dobrý kotlíkový guláš a paprikáš. Vo večerných hodinách prebehla zaujímavá prednáška archeológa Petra Bednára na tému archeologického výskumu Nitrianskeho hradu. Akcia sa premietala na plátno - na stredný obranný múr, takže slová odborníka boli posilnené aj obrazovou časťou počas prednášky. Po prednáške nasledovalo premietanie zaujímavého filmového dokumentu o hradoch v Českej republike, kde sme sa dozvedeli mnoho o vzniku a všeobecnom fungovaní hradných pevností. Počas archeologického výskumu sme mali aj dobrého pomocníka – motorický fúrik Avant – Dumper, ktorý nám za symbolický finančný obnos zapožičala žilinská firma MGM za čo jej verejne na konci tejto správy z Workshopu ďakujeme !!!
Fotogaléria z tohto Workshopu je dostupná tu
Záverom mesiaca júl 2009 bola úspešne dokončená konzervácia lícneho muriva polkruhovej flankovacej bašty a taktiež sme domurovali kaverny na západnom exteriéri prvej brány. Pamiatkovo sa preskúmali archeologicky odkryté časti hradu a do konca mesiaca prebiehala hlavne konzervačná práca na Kostkovej prístavbe. Mesiac júl bol bohatý na pracovné aktivity, avšak ani nasledujúci mesiac august to nebolo o nič ľahšie. V najbližšej správe sa dozvietem, ako to bolo.
Pár momentiek zo záveru mesiaca júl sú dostupné tu
Správu z priebehu celého mesiaca spísal 5. októbra 2009 Ľubomír Chobot

SprÁva z hradu za mesiac jÚn 2009
V tomto mesiaci sme sa venovali archeologickému výskumu objektu prvej brány. Odkopal sa celý interiér do úrovne prvého poschodia a začalo sa s murovaním vonkajšej kaverny na západnej strane. Plánom na rok 2009 je zastabilizovať západnú stenu brány. práce budú spočívať hlavne vo vymurovaní kavern a v oprave klenbových otvorov.
Fotogaléria dostupná tu
V mesiaci jún boli dokončené sondy na nároží veže starej brány, kde bol objavený nový múr, ktorý bol v Kinižiho období súčasťou bránového mosta no po zmene vstupu bol tento múr využitý ako zadná stena novopostavenej flankovacej bašty. Sondy boli po výskume opätovne zasypané a na záver sme celý južný priestor splanírovali a pripravili na postavenie lešenia z ktorého sa bude obnovovať pieskovcové nárožie danej veže.
Fotogaléria dostupná tu
V mesiaci jún sme začali murovať kavernu nárekov, čo je vlastne kaverna dolného obranného múru v tesnej blízkosti prvej brány. Plánom nebolo ju celkom zamurovať ale len časť staticky zabezpečiť. Otvor ponechaný - nezamurovaný sa bude využívať ako stavebný otvor počas konzervácie prvej brány. Až po dokončení konzervácie prvej brány a až po odvodnení dolného obranného múru bude kaverna nárekov úplne celá zamurovaná.
Fotogaléria dostupná tu
V prácach v mesiaci jún vyšiel v regionálnom týždenníku aj nasledujúci článok:
NajnovŠie objavy v zrÚcanine hradu Lietava
7.7.2009
Po najnovších objavoch na hrade Lietava pribudnú do nákresov jeho pôdorysu ďalšie krivky. Predstavy o tom ako kedysi vyzeral sú tak opäť celistvejšie a dopomohli k tomu nielen archeologické výskumy členov Združenia na záchranu Lietavského hradu, ale aj práca firemných dobrovoľníkov a študentov. Medzi ešte takmer čerstvé nálezy patria črepy z nádob, kachlice a niekoľko mincí, pravdepodobne zo 16. – 17. storočia.
Článok zostavila a napísala pre Žilinský večerník Dana Mlejneková
celý článok tu

MÁjovÉ zhrnutie Činnosti na hrade
V mesiaci máj – čase lásky, bolo na hrade Lietava rušno. Pekné počasie nám umožnilo uskutočniť všetky plánované akcie, ktoré prispeli nielen k záchrane hradu, ale sa aj vo veľkom archeologicky skúmalo, čo prispelo k novým poznaniam ukrytým pod suťovým závalom. Pracovná činnosť prebiehala hlavne v dolnom hrade, kde sa v tento mesiac podarilo domurovať aj veľkú kavernu dolného obranného múru, ktorú sme priebežne murovali už od roku 2004. Úspechom tohto mesiaca bol aj fakt, že sme začali so statickým zabezpečením prvej brány, kde sa začala murovať exteriérová kaverna západnej steny objektu.
Termíny akcií boli nasledovné:
8.-10.mája 2009 –Prvá murovačka na Lietavskom hrade dopadla dobre. Pracovalo sa na murovaní veľkej kaverny dolného obranného múru, na špalete okenného otvoru veže starej brány, konzervoval sa výpadok klenby okna III. poschodia veže starej brány a domurovala sa kaverna interiéru šiestej brány. Malta sa vyrábala na nádvorí a na vzdialenejšie úseky sa expedovala Suzuki Samurajom v maltovníku - kalfase.
Fotogaléria z tohto dňa TU:
11.-15.mája 2009 - Zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študentov SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica. Desať študentov odbornej školy sa pod vedením archeológov z Archeologického ústavu v Nitre zúčastnili výskumu na pamiatke. Budúci reštaurátori a štukatéri si odskúšali ako chutí archeologický chlebíček na vlastnej koži. Pracovalo sa na archeologických sondách pri nároží veže starej brány a na archeologickej sonde dolného obranného múru. Na konci prvého týždňa archeológie sme očistili od náletovej vegetácie aj stredný obranný múr súčasne aj z rondelovou baštou a zložili sme aj z koruny Perényho brány nebezpečné kamene.
Fotogaléria z tohto dňa TU:
18.-22.mája 2009 – Tento týždeň sa začal tým, že hrad navštívila firma ALBI zo Žiliny, ktorej zamestnanci venovali celý jeden deň záchranným prácam na hrade. Venovali sa odkrývaniu suťového závalu v priestore dolného obranného múru v časti napojenia na prvú bránu. Súčasne stále prebiehalo zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe pre študentov SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnice, ktorý do stredy pokračovali na čistení archeologických sond dolného hradu. Práca firmy ALBI ako aj študentov si zasluhuje verejnú pochvalu a verím, že sa s takýmito pracovníkmi stretneme na hrade aj v budúcnosti.
Fotogaléria z tohto dňa TU:
22.-23.mája 2009 – Dobrovoľnícky projekt Naša Žilina na hrade Lietava : Dobrovoľníci pracovali na odvodnení dolného obranného múru, ktorý sa viac ako 3 roky staticky zaisťoval. Podstata práce spočívala v odkopaní päty múru zo strany dolného západného nádvoria. Firemný dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do projektu, úspešne pomohli k odstráneniu časti suťového závalu. Práce na odvodnení múru však budú priebežne pokračovať počas celej sezóny 2009 a veríme, že koncom tohto roka bude dolný obranný múr odvodnený. Súčasne s touto akciou prebiehalo aj pracovné stretnutie členov a sympatizantov Združenia na záchranu Lietavského hradu a práve v tento víkend bola domurovaná veľká kaverna dolného obranného múru, ktorá sa priebežne murovala už od roku 2004.
Fotogaléria z tohto dňa TU:
30. mája 2009 – Už po piaty krát zorganizovalo Združenie na záchranu Lietavského hradu v spolupráci s firmou Work´o´holyX Lietavské hradné slávnosti, ktoré sa uskutočnili na lúke starého majera pod Lietavským hradom. Bol to deň plný zábavy, šermiarskeho umenia, sokoliarstva, medoviny a iných pochúťok. Akcia končila ohňovou show po ktorej sa spustil výdatný dážď, ktorý však nenarušil pohodu dobovej hostiny. Tento nečas však využili aj neznámi páchatelia a odcudzili z areálu slávností reklamný baner našich hlavných sponzorov. Asi sa neznáme osoby potrebovali pod niečím schovať pred dažďom, čo chápeme, no zabudli nám ho vrátiť. Touto cestou sa Žilinskému samosprávnemu kraju verejne ospravedlňujeme za stratu a prosíme poctivého nálezcu o navrátenie, čím by nám ušetril mnoho zbytočných starostí.
Fotogaléria z tohto dňa TU:
Mesiac máj 2009 bol teda veľmi náročný pre niektorých členov združenia, každý venoval týmto akciám toľko času koľko mohol. Dobrovoľnosť je krásna vlastnosť, ktorá sa nedá nanútiť, dá sa k nej len motivovať. Vykonať niečo navyše je zmysluplná činnosť a pokiaľ je robená bez nároku na honorár, tak je robená od srdca a z radosťou. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste v tento krásny mesiac máj pomohli k plneniu nášho cieľa, ktorým je záchrana hradu.
Správu napísal Chobi

AprÍlovÉ zhrnutie Činnosti na hrade
Mesiac apríl býva väčšinou studený, upršaný a nie príliš vhodný na stretnutia v prírode. Tento rok to však bolo ináč, mesiac apríl bol príjemný a slnečný a preto bolo aj akcií počas tohto mesiaca požehnane. Práca na hradných múroch má podľa starých stredovekých majstrov prebiehať od sviatku Juraja, ktorý je koncom apríla a koniec murárskych prác je stanovený na Václava, ktorého sviatok oslavujeme koncom septembra. Dôvod tejto pranostiky spočíva vo fakte, že vápenná malta sa neznesie s mrazom a preto už starý majstri vedeli, že od svätého Juraja sa počasie umúdri a stratia sa aj ranné prízemné mrazy. Súčasne stredoveký murár vedel aj ten fakt, že vápenná malta dlhšie zreje a preto prácu s murovaním ukončil koncom septembra na svätého Václava a do prvých mrazov stihla malta v konštrukciách vyzrieť. Dôvod prečo začínam správu o mesiaci apríl v duchu tejto pranostiky je ten, aby aj laik pochopil, prečo sme tento mesiac ešte nemurovali a prečo sme sa venovali výlučne prípravným prácam.
Momentka na hrade
Vo štvrtok 9.apríla 2009 sa milovníci hradu Lietava na pár hodín stretli v jeho areáli, aby západné dolné nádvorie bolo vyzbierané od kameňa. Dôvodom tejto činnosti bol fakt, že po prvé : nádvorie sa zle kosí, pokiaľ kameň je roztrúsený po areáli a po druhé, v mesiaci máj sa bude odvodňovať dolný obranný múr a kameň by pri tejto práci zavadzal a preto bolo potrebné ho usmerniť na patričné miesto.
Fotogaléria z tohto dňa TU:
Čistenie studne na dne cisterny
V sobotu 11. apríla 2009 pokračovalo odkrývanie studne na dne cisterny. Chlapci ju v ten deň začali čistiť v hĺbke 5,5 metra a prácu ukončili v hĺbke 6,7 metra. Počas dňa ich navštívili aj žilinský jaskyniari, s ktorými prebehlo jednanie o pokračovaní odkrývania studne za ich pomoci. Bolo by fajn, keby táto spolupráca vznikla, pretože nám sa už začína sezóna konzervačných zásahov, ku ktorým budeme potrebovať každú pomocnú ruku a studňa v našej réžii by sa mohla čistiť až zase na jeseň.
Fotogaléria zo soboty TU :
Stavba lešenia za pomoci horolezeckej techniky
Dňa 18. apríla 2009 sme sa stretli na hrade Lietava za účelom postavenia lešenia z exteriéru hradnej kaplnky. Prvú etapu prác musel vykonať špecialista na výškové práce Jozef Moravčík a až po jeho práci sme mohli v druhej etape pristúpiť k výškovým prácam spočívajúcich v stavbe lešenia. Práca bola plná napätia, pretože všetky úkony sa vykonávali nad 30 metrovou priepasťou, no našťastie boli práce ukončené bez ujmy na zdraví. Súčasne so stavbou lešenia prebiehal aj pamiatkovo historický výskum, ktorého predbežné výsledky dokazujú, že sa nejedná o deštruované okno. Pravdepodobná príčina vzniku kaverny (diery v stene) bola zapríčinená človekom, ktorý sa zrejme ulakomil na jednu z pätiek rebrovej sieťovej klenby presbytéria hradnej kaplnky. V tento deň prebehlo aj prvé stretnutie so spoluvlastníkom pieskovcového lomu Králiky Jaroslavom Halmom, ktorý ako umelecký sochár nám ponúkol výhodnú výrobu nových pieskovcových častí, ktoré by mali byť osadené v tejto pracovnej sezóne na objekte Veže starej brány. Jedná sa o výrobu pieskovcového nárožia a výrobu nového gotického okna druhého poschodia veže.
Fotogaléria z tejto práce je dostupná TU:
Reportáž z tejto akcie TU:
Prvé jarné upratovanie
Zviditeľnenie a záchrana hradu Lietava je cieľom partie, ktorá sa združuje pod názvom Združenie na záchranu Lietavského hradu. Akcia za týmto účelom sa uskutočnila aj 25. apríla 2009 pod pracovným názvom : Prvé jarné upratovanie. Počas tohto krásneho slnečného dňa sme pokračovali v stavbe lešenia v exteriérovej časti kaplnky, čistila sa opäť studňa, vygruntovali sme všetky tri podlažia veže starej brány stavebným vysávačom a nechýbalo ani potešenie pre prácu chtivých, ktorým naše dievčatá navarili výborný kotlíkový guláš. Deň pred akciou bola osadená aj nová smerová tabuľa hradu v obci Lietava-Majer.
Fotogaléria dostupná TU
Správu napísal Chobi

APRÍLOVÉ VÍKENDOVÉ STRETNUTIE
4-5. apríla 2009
V sobotu, prvý aprílový víkend sme sa na hrade stretli za účelom čistenia studne na dne cisterny, ako aj za účelom vyvezenia lešenia, ktoré bolo potrebné postaviť do interiéru hradnej kaplnky. Zišli sme sa v celkom hojnom počte, aj keď účasť v predošlý víkend v sobotu 28. marca bola bohatšia na dobrovoľníkov. Ráno o 8.30 hodine dorazil do sídla ZnZLH kolega Marcel z Karvinej, s ktorým som naložil prvú polovicu lešenia ( deň predtým kúpeného) na Samuraj a vyrazili sme na hrad. Cestou sme sa museli vyhýbať rôznym kôpkam odpadu, ktorý asi neúmyselne, ale reálne stratili organizátori minulotýždňového zrazu turistov. Po vyložení lešenia, pitnej vody a naložení 5 vriec odpadkov som si to namieril späť do dediny. Cestou moje svedomie kričalo, aby som vyzbieral tie neskutočné kôpky odpadu, v čom mi pomohol aj náhodný turista. Po vykonaní dobrého skutku, ako aj zavezení odpadu na hradnú skládku som si v sídle ZnZLH naložil druhú polovicu lešenia a v spoločnosti Zuzany z Martina sme opäť vyrazili na hrad. Pešo súčasne vyrazili z dediny aj naši slávni „permoníci“ Lukáš s Ľubošom. V hradnom areáli nás už čakali Marcel s Martinom alias Panky, ktorí počas mojej neprítomnosti stihli vyniesť polovicu lešenia do interiéru kaplnky. Okolo 11. hodiny nás už bolo na hrade dostatočne toľko, aby sme mohli spustiť prácu na troch pracovných miestach. Na studni pracovali naši permoníci Lukáš s Ľubošom, ktorým hlavnú nadzemskú asistenciu vykonával Marcel z Karvinej. Ja v spoločnosti Martina alias Pankyho a Paľa Jahôdku sme začali stavať lešenie v interiéri kaplnky a Stanislav začal s prípravou kameňa na „múre nárekov“, kde by sme mali tento rok úspešne po piatich rokoch ukončiť stabilizačné murovanie. Po neskorom obede a káve sa pokračovalo v čistení studne ako aj v stavbe lešenia. Pracovalo sa až do súmraku, kedy sa väčšina z nás rozišla do svojich domovov. V sídle ZnZLH zostali na noc Ľuboš, Zuzana a Lukáš, pretože sa rozhodli stráviť nedeľu opäť v hradom areáli. Večer sme stratégiu druhého dňa prebrali v našej hradnej hospode Garáž.
V nedeľu v boží to oddychový deň sme vyrazili o 9.30 hodine smer hrad Lietava. Po kávičkovej seanse v prízemí veže starej brány, sme začali s čistením studne na dne cisterny. Na hrade sme boli len štyria ja, Lukáš, Ľuboš sme sa pustili do studne a Zuzanka ponúkala hojným turistickým návštevníkom naše publikačné materiály, ako aj informovala záujemcov o našej záchrannej činnosti. Pracovali sme približne do 13. hodiny, kedy sme si dali sviatočný obed, o ktorý sa nám postarala pani riaditeľová, ktorá nám v predošlý deň napiekla zemiakové placky. Po obede dorazila do areálu hradu pani riaditeľová v spoločnosti našich sympatizantov Dušana a Danky, ktorí nám na záver dňa začali pripravovať chutné prekvapenie vo forme „živánskej“. Studňu sme čistili do 16. hodiny a následne sme začali upratovať pracovné náradie do veže. K zdarnému sprataniu vercajchu nám pomohli aj Michal so synom Tomášom, ktorí patria k našim špeciálnym priateľom. Ľuboš so Zuzanou nás museli opustiť skôr, ako bola „živánska“ ku konzumácii, pretože spojenie Lietava a Martin nie je tak jednoduché. My ostatní sme si už oddychovo vychutnávali atmosféru hradu. Po upečení „živánskej“ a jej následnej konzumácii sme sa našim pomocníkom Samurajom navrátili do obce Lietava, kde sme si dali zaslúženú záverečnú rundu, ktorou sme ukončili prvú aprílovú víkendovku. Ďakujem všetkým zúčastneným za fantasticky odvedenú prácu a teším sa na ďalšie stretnutie.
Fotogaléria a video z akcie tu : Foto Video1 Video2
Správu napísal Chobi

Otvorenie sezÓny 2009
28. marec 2009
Sezónu ďalšieho pracovného roku 2009 sme sa rozhodli začať už v posledný marcový víkend 28.3.2009 menšou oslavou dvoch našich členov. Frčka slávila svoje narodeniny a Jofo oslávil svoje meniny. Aby to nebolo také ľahké, oslávili sme všetci spoločne a to prácou na hrade.
Prípravné práce na sezónu sme začali vykonávať na troch partiách hradu, a to na na polygonálnom bastióne, prvej bráne a na studni. Prvá skupina v zložení Šnúrka a Jofo zobrali nožnice na kroviny a obstrihali kroviny na hornej časti polygonálneho bastiónu.
Potom sa presunuli pod prvú bránu, a to sa k nim pridal už i Martin z Brezovej a dvaja noví dobrovoľníci. Tam skupina pokračovala na príprave terasy – pracovnej kaskády, pre ďalšie práce. Počas prác sa podarilo nájsť základ tohto múru, ktorý je oslabený rozsiahlymi kavernami. Na tento nájdený základ sa pri ďalších prácach založí nové murivo, ktoré sa doplní do vyplavených kaverien.
Druhá skupina v zložení Chobi, Marcel, Brapi, Palo a Michal s osemročným synom Tomáškom rozobrali časť lešenia na veži starej brány, kde už nebude potrebné a presunula ho ku studni, kde z neho vyhotovila konštrukciu pre ťažbu sute zo studne. Po dokončení tejto konštrukcie na ňu upevnili naviják a pomocou neho vytiahli z cisterny uskladnené vápno v sudoch. Keďže stále bolo ešte dosť času, pokračovali aj v ťažbe sutiny zo studne, odkiaľ vyťažili na striedačku Lukáš a Ľuboš za pár hodín asi 1 kubík kamenia.
V kuchyni taktiež prebiehali práce - Frčka so Zuzanou pripravili pre brigádnikov obed a po obede pripravili posedenie pre oslavu. Na oslave nechýbal veľký mäsový koláč, jednohubky, slané drobnosti a aj čosi do pohárika. Po ukončení prác okolo piatej hodine poobednej sme sa zišli v kuchyni, kde sme po vzájomných gratuláciách zhodnotili, že táto jednodňová akcia úspešne zahájila sezónu 2009.
Fotogaléria z akcie tu: Foto
Správu napísal Šnurka

ValentÍn na hrade 2009 (nielen pre zamilovaných)
14. február 2009
Tento nápad sa skrsol v hlavách Frčky, Martina a Jofa v mesiaci január. Pripraviť akciu pre verejnosť s propagačným a benefičným podtónom. Privítať turistov a záujemcov o hrad Lietava v sviatok zamilovaných a pohostiť ich priamo na hrade, ponúknuť im sprievodcovské služby a dobré občerstvenie.
Písal sa piatok 13.teho, február.
Prišlo na lámanie chleba a bolo potrebné vyviezť zásobovacím vozom na hrad proviant a potraviny na zajtrajšiu akciu. Úloha vyzerala byť jednoduchá, nebyť snehovej nádielky, ktorá v ten týždeň napadala v regióne. Zatiaľ čo Martin a Frčka piekli valentínske medovníky v domácom zázemí, ja a Jofo sme s Chobim pripravili náš zásobovací voz na cestu na hrad. Naložili sme pitnú vodu, klobásy, varnice, víno a ostatné ingrediencie pre túto akciu. Samuraj sa s nami vydal na cestu do horského zasneženého terénu.
Po prvom nezdárnom pokuse sme skúsili druhú cestu na hrad, ktorá bola zjazdnejšia. Napriek snehovej nádielke skoro po kolená, sa samuraj s posádkou urputne predieral snehovými závejmi a nakoniec nás bezpečne dopravil až ku hradu po prvú bránu.
Odtiaľ sme museli vyniesť na rukách všetok proviant hore až do veže. Hrad bol krásne zasnežený, nedotknutý nohou turistu... Vládol tam pokoj a ticho, akoby hrad zbieral sily na zajtrajší nápor turistov.
V sobotu sme prišli do Lietavy v skorých ranných hodinách a po krátkom ubytovaní v penzióne, sme sa pešo vybrali na hrad. Zapriahli sme boby, naložili batohy zvyšnými surovinami a pekne šli na hrad. Miloš cestou na hrad ťahajúc boby s nákladom si položil otázku: „A kde máme kone?“, na ktorú si v zápätí sám aj odpovedal: „My sme kone.“.
Postupne sme dostali na hrad, kde sme okolo ôsmej hodiny začali s rozkladaním tábora. Lukáš, Miloš a Johnny odhŕňali sneh po chodníkoch na hrade, ďalší pripravili stoly s občerstvením, nachsytali drevo ku ohňu, dali hriať vodu do kotla. Vierka s Olinkou sa venovali v kuchyni vo veži príprave šmalcom mastených chlebíkov s cibuľou a príprave klobás na gril. Martin sa staral o oheň v peci a varil víno..
Zrazu po ukončení príprav okolo deviatej sa na hrade zjavila prvá skupinka turistov. Pri uvítaní dostali Valentínske srdiečko a podľa chuti sa občerstvili čajom, alebo čajom s rumom, vareným vínkom alebo girlovanou klobáskou. Postupne pribúdali turisti, a my obsluha sme sa ozaj zapotili aby sme ich všetkých obslúžili. Naše odhrnuté chodníčky po hrade prestali kapacitne vyhovovať, priebežne sme odhŕňali ďalšie odstavné plochy per turistov, posýpali sme šmykľavý terén pieskom, robili sme prehliadky po hrade pre skupinky turistov a plnili sme im ich želania. Turistov sa na hrade vystriedalo mnoho, triezve odhady hovoria okolo 350 až 400 návštevníkoch počas akcie. O tom, že sa turistom páčilo svedčí aj to, že niektorí strávili na hrade aj viac hodín, ba dokonca sa sami zapojili a pomáhali nám s niektorými činnosťami ako napríklad rúbanie dreva a staranie sa o oheň, pomáhali krájať klobásy na gril, či pri posype pomohli odniesť kalfas s pieskom. Prišli turisti zo Žiliny, z rajeckej doliny, z Kysúc, ale aj skupinka zo Zlína, a dvaja turisti z Poľska.
Najstarší turista mal 80 rokov, a najmladší tri roky. Deti sa radovali na snehu, stavali si bunkre, sánkovali sa po hrade a na nádvorí panovala čulá vrava ako na jarmoku.
Okolo neskorého poobedia sa nám začali stavy zásob radikálne znižovať a preto v stave ohrozenia zásobovania turistov, Lukáš a Frčka zbehli pešo do dediny po dodatočné zásoby klobás a rumu do čaju. Nakoniec ako sa začalo stmievať, sme začali postupne baliť tábor a postupne sa i turisti začali z hradu vytrácať. Cestu dolu z hradu sme už zišli po tme, ale biely sneh nám v lese svietil na cestu a my sme šťastne zišli dolu do dediny, kde sme zasadli do podhradskej krčmy Garáž a na sneme sme prebrali medzi sebou úspešnú akciu, ktorá sa dúfajme bude konať aj v roku 2010 !
Fotogaléria z akcie tu: Foto
Správu napísal Šnurka

UvÍtanie novÉho roka 2009 na hrade
31.december 2008 - 1. január 2009
Posledné tri roky organizujeme v posledný deň roka nočný výstup na Lietavský hrad, kde v prízemí Veže starej brány privítame nový rok a pripijeme si na zdravie, šťastie a úspech v nasledujúcom novom roku.
Tak to bolo aj tento rok, kedy sa 10 bláznivých veselých ľudí rozhodlo takýmto možno pre niekoho extrémnym spôsobom osláviť koniec starého a začiatok nového roka. Zraz pre väčšinu účastníkov akcie bol v sídle Združenia na záchranu Lietavského hradu, kde sme časť prenocovali v riaditeľských komnatách a časť mala po Silvestrove spanie rozložené priamo v kancelárii nášho združenia, kde plynové gamatky zaručili normálne prežitie v teplom prostredí.
Vyrazili sme 21.30 zo sídla Lietavy 222 smerom do Garáže našej hradnej hospody, kde sme si dali nejaký ten čaj s rumom a pokračovali sme voľným krokom pri teplote cca -13 stupňov Celzia smerom na Majer kde sme sa pred výstupom ešte raz občerstvili teplým nápojom a nasledoval nežný cca 30 minútový výstup k hradu Lietava skratkou od Vlada Peťa vpravo. Dvaja naši vytrvalci Lukáš s Marcelom vystúpili k vrcholu hradu v predstihu, takže keď sme my dorazili do areálu okolo 23.30 tak v prízemí veže starej brány sa už kúrilo v peterkách a na stoloch už plápolali fakle. Po naladení rádio prímača sme v dobrej nálade a pri dobrých nápojoch privítali nový rok 2009. Po gratuláciách a objatiach sme si puslili na CD dobovú historickú hudbu Řemdich – Gotické vianoce, ktorá dotvárala na hrade správnu atmosféru. Dobrá debatu a náladu sme na hrade ukončili okolo 2.hodiny rannej a prechádzkou smerom na kríž sme za cca 45 minút sedeli v hospode u Stana Chodelku, kde sme dostali zdarma novoročný guláš, posedelo sa a okolo 4. hodiny rannej sme šli do hajan spať.
Skvelí ľudia ktorí sa zúčastnili : Ľubo, Janka, Stano, Ivetka, Ľuboš, Zuzana, Marcel, Braňo1,Braňo2, Lukáš a okolo polnoci tam vyšli aj dvaja mladí neznámi ľudia.
Fotogaléria z akcie tu: Foto
Správu napísal Chobi


Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
akcie 2010 ...
akcie 2009 ...
akcie 2008 ...
akcie 2007 ...
akcie 2006 ...
akcie 2005 ...
akcie 2004 ...
akcie 2003 ...