ZDRUŽENIE NA ZáCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZáCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT :ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905/515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  akcie  >  2007
AKCIE 2007
AKCIE 2007

Zhrnutie činnosti na Lietavskom hrade v sezóne 2007
Začiatok roka, v mesiaci marec, bol na hrade poznačený prechodom víchrice, Vstup... ktorá vystrašila nás všetkých. Cesta k hradu bola zablokovaná mnohými vývratmi a naše myšlienky, čo asi mohla spôsobiť na hrade nás hnala na prehliadku stavu hradu po zimnej časti roka. Našťastie hrad odolal prírodnému živlu a jediný viditeľný úbytok muriva sme spozorovali na Pravouhlom bastióne, kde je líce muriva značne poškodené.
Úvod sezóny na hrade sa niesol v dobrej atmosfére aj pri celoslovenskom zraze Skautingu ( v mesiaci Apríl ), kde sme pre účastníkov zabezpečili dobrý guláš a zaujímavé prednášky. Na tejto akcii bola verejnosti predstavená aj nová informačná tabula, ktorá bola vyrobená za podpory našich sponzorov a darcov. Tabula obsahuje stavebno-historický vývoj hradu, staré vyobrazenia hradu a samozrejme že nechýba časť, ktorá dokumentuje najúspešnejšie konzervačné zásahy Združenia na záchranu Lietavského hradu. Skauti.. V rámci tejto akcie bola zahájená aj aktívna spolupráca s oddielom žilinských skautov, ktorý sa počas pracovnej sezóny venovali Pravouhlému bastiónu, na ktorom sa v sezóne 2007 podarilo vytvoriť dôležitú pracovnú kaskádu, z ktorej bude možné tento ohrozený úsek úspešne konzervovať. Ako každý rok sme pracovnú sezónu začali, hasením vápna do 200L sudov v množstve 8 kusov, do ktorých sme vyhasili 16 vriec nehaseného vápna. Vápno muselo byť vyzreté pripravené na použitie počas víkendu 11-13. mája sa na hrade Lietava, kedy sa uskutočnil sekundárny Workshop zameraný na odstraňovanie havarijného stavu pamiatky. Zúčastnili sa ho dobrovoľníci z celého Slovenska a nechýbali taktiež aj posily z Českej republiky. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu :  Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generation Vstup... ktorý bol finančne podporený v programe EU Culture 2000 v roku 2006. Projekt bol jednoročný a trval od mesiaca júl 2006 a končí podaním vyúčtovania v mesiaci jún 2007. Vďaka finančne podpore EU sme mohli pre dobrovoľníkov, pripraviť kvalitné pracovné a zároveň poučné stretnutia na Lietavskom hrade. Pre dobrovoľníkov bola zabezpečená strava, ubytovanie ako aj preplatenie cestovných nákladov.
Počas tejto akcie boli dokončené práce na konzervácii JV steny hlavného paláca, murovalo sa na Dolnom obrannom múre, prebehol výskum a konzervácia pôvodného vstupu vo Veži starej brány, murovalo sa líce na Rondelovej bašte, prebehla taktiež ďalšia etapa konzervácie časti južnej steny Piatej brány a časť dobrovoľníkov sa venovala povrchovému zberu kameňa a jeho triedenia podľa budúcej použiteľnosti. Zaujímavosťou tejto akcie boli prednášky odborníkov pamiatkovej starostlivosti Mgr. Michala Šimkovica a Ing. Jozefa Závackého, ktorí vo večerných hodinách nám priblížili za pomoci diaprojekcie problematiku záchrany torzálnej architektúry z pozície ako metodickej tak aj statickej. Úspešnú a zaujímavú prednášku mal počas dňa aj odborník na vápenné technológie Mgr. Michal Hrčka, ktorý nám v praxi predniesol a ukázal hasenie horúcej malty z kusového nehaseného vápna.
Následne koncom mesiaca máj odborníci na výškové práce konzervovali murivo v oblasti JV steny kaplnky. Bola staticky zabezpečená päta muriva a jej líc, ktorý už zo značnej miery absentoval prítomnosť ložnej malty v murive. Náročná činnosť bola úspešne ukončená vďaka profesionalite a odvahe výškových pracovníkov, ktorý značne šetria veľké finančné prostriedky, ktoré by bolo potrebné vynaložiť pri stavbe lešenia na ohrozených miestach. Táto práca bola finančne podporená z MK SR v programe Obnovme si svoj dom.
V mesiaci jún bolo demontované lešenie z JV steny paláca a jeho časť bola postavená na južnej strane piatej brány, kde sa pokračovalo v ďalšej etape konzervačných prác na murive. Predtým však prebehol na úseku pamiatkový výskum a následné zásahy boli prekonzultované s metodikom pamiatkového vzdelania.
V mesiaci Júl bola v interiéry Lesenie... Veže starej brány postavená veža lešenia, ktorá mala slúžiť na kompletné zakonzervovanie daného úseku. Pokračovalo sa s triedením kameňa a murovaním na vypadnutom líci Rondelovej bašty.
Začalo sa čistenie priestoru hradnej studne od odpadu, aby v budúcnosti tam mohol prebehnúť archeologický výskum. Vyviezlo sa cez 20 vriec odpadu. Po vyčistení tento priestor ukázal svoje čaro a následne bola v ľavom rohu za prítomnosti metodika pamiatkového vzdelania vykonaná úspešná sonda dna cisterny. Na tomto úseku ďalšie práce budú vykonané len za prítomnosti archeológa. V tomto mesiaci bol zakúpený potrebný krovinorez, ktorý bol aj odskúšaný v celom areáli hradu.
V mesiaci Júl sme prezentovali svoju činnosť na medzinárodnej konferencii súHRADnice 07, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13.-14. júla 2007 v budove historickej radnice v Levoči a na Spišskom hrade. Organizátorom akcie bolo Spišské múzeum v Levoči a Slovenské národné múzeum. Konferencia bola zameraná na prezentáciu hradov vo vzťahu k ich pamiatkovej ochrane, k sprístupneniu a marketingu v rámci cestovného ruchu. Naša prednáška o hrade Lietava mala búrlivý ohlas účastníkov, ktorí po prednáške skonštatovali veľké výhody, ekonomickosť a výkonnosť OZ pracujúcich na zrúcaninách hradov.
V mesiaci August sme začali práce na stabilizácii objektu Brana... šiestej brány. Bol obnovený prah a špaleta vstupnej bránky do objektu a následne bol obnovený jeho záklenok ako aj s doplnením muriva nad samotným záklenkom. Samotnej šiestej bráne chýba kamenný článok v jeho pravej časti. Po výskume tejto časti sa odborníci zhodli na potrebe vyrobiť nový pieskovcový portál z dôvodu stabilizácie muriva, ktoré je po vypadnutí tejto časti brány narušené. Prah brány bol zakonzervovaný a lôžko osadenia portálu obnovené a následne kamenár v septembri začal na základe podkladov, výrobu nových pieskovcových častí, ktoré by mohli byť úspešne osadené v budúcom kalendárnom roku na danom problémovom úseku.
Práce pokračovali aj na konzervácii muriva na južnej stene piatej brány. Riaditel.. Bol vyčistený priestor v nadbrání objektu z dôvodu ukončenia koruny muriva. Začali sa aj práce na konzervácii interiéru Veže starej brány, kde bolo vyškárované murivo, bol zastabilizovaný stredoveký prevét, boli obnovené prahy okien, záklenky a bolo doplnené potrebné murivo nad záklenkami ako aj bolo vymurované obetované murivo v korune brány. Práce na konzervácii interiéru brány boli vykonané v rámci projektu MK SR – Obnovme si svoj dom.
V mesiaci September sme kamenné články Piatej brány a Gotickej brány konzervovali prípravkom zakúpeným na daný účel a pokračovalo sa na rozrobených prácach na objektoch Konzervacia... Veže starej brány a Piatej brány, kde bol priestor po konzervácii koruny prekrytý nopovou fóliou a následne zasypaný do spádu odtoku vody mimo objekt. Všetky práce na rozrobených objektoch boli úspešne ukončené koncom októbra, kedy bolo aj demontované lešenie z Veže starej brány. Na záver sezóny, kedy už aj počasie nedovoľovalo žiadne murárske zásahy, bola na dočasnej streche Veže starej brány obnovená nová potrebná hydroizolácia, ktorá bola po demontovaní lešenia a prácach na interiéry veže narušená a využitím starého dreveného ramenátu sme v strednom paláci podopreli a vyklínovali ohrozené murivo vstupu, ktoré je nutné v čo najbližšom období staticky obnoviť a zakonzervovať. Tento zásah by mal zabezpečiť ochranu muriva pred pádom, ktoré by v zimnom období určite nastalo. V rámci dotácie projektu MK SR v programe Obnovme si svoj dom bol na hrade vykonaný pamiatkový prieskum objektov Veže starej brány a Hlavnej veže a následne bola aj vypracovaná projektová dokumentácia  zastrešenia týchto dvoch objektov.

 

 

Správu o činnosti vypracoval výkonný riaditeľ

Združenia na záchranu Lietavského hradu

Chobot Ľubomír

 

Dňa 27. decembra 2007


Dvojtýždňová augustová akcia na hrade Lietava

V sobotu 4. augusta 2007 sa stretli fanúšikovia a milovníci hradu Lietava v jeho areáli. Zmyslom stretnutia bolo vykonať na hrade pár stabilizačných úprav na poškodených konštrukciách torzálneho historického muriva. Práce boli hlavne zamerané na dva objekty a to na Vežu starej brány (vstupná bránová veža z obdobia Pavla Kinižiho postavená v období rokov 1474 - 1494) a na Piatu bránu (objekt brány postavený po roku 1512 majiteľom hradu Mikulášom Kostkom medzi Hlavnou vežou a Stredným palácom).
Veža starej brány
Slúži od začiatku záchranných prác ako miesto, kde dobrovoľníci našli svoje bezpečné útočisko a zázemie. Veža bola štvorpodlažná. V roku 2005 sme osadili do trámových káps prvého poschodia 25x25 drevené hranoly a na nich je podlaha z foršní hrúbky 5 cm. Nad podlahou prvého poschodia sme zbudovali dočasnú strešnú konštrukciu. Priestor, ktorý vznikol medzi týmito poschodiami bol uzavretý a momentálne slúži ako pracovný sklad materiálu a náradia členov združenia na záchranu Lietavského hradu.
Po konzultáciách s odbornou verejnosťou sme sa rozhodli tento celý objekt zastrešiť skrytou pultovou strechou. Pamiatkový výskum a návrh obnovy plus projekt zastrešenia tejto veže bol v roku 2007 finančne podporený v programe Obnovme si svoj dom z MK SR. Preto sme pristúpili k celkovej konzervácii veže. Práce je na nej neúrekom od škárovania až po celkové premurovanie koruny brány.
Práce počas dvoj týždňovky sme zamerali na interiér tejto veže. V prvý týždeň sme vyškárovali murivo druhého gotického poschodia. Vymurovali sa drobné kaverny a zastabilizoval sa stredoveký prevét, ktorý sa na tomto poschodí nachádzal. Prevét sa dlhé roky pred naším príchodom požíval ako krb a preto sme začali s jeho čistením od sadze. Následne po vyčistení sme obnovili stabilizačný drevený strop. Práca sa nezaobišla bez domurovania malých kavern v interiéry prevétu.
Ďalšie práce pokračovali v renesančnom treťom poschodí, kde bolo potrebné domurovať prahy okien, ktoré boli vypadnuté až do kapsových častí na západnej strane. Po domurovaní prahov obidvoch okien sa priestor čiastočne vyškároval. Východná strana veže končí na úrovni vrchu druhého poschodia. Táto časť bude podľa odborníkov miestom zvodu dažĎovej vody z budúcej pultovej strechy. Východná strana bola vyčistená a kapsová vnútorná strana bola zakonzervovaná. Na veži je ešte neúrekom práce, no veríme že postupnými krokmi dostaneme tento objekt do úrovne takej, aby mohol byť zastrešený skrytou pultovou strechou. Podotýkam však, že kým sa nezakonzervuje interiér a exteriér veže, nie je možné bezpečne osadiť dotyčnú strechu.
Piata brána
Objekt je reprezentatívnym miesto prác združenia a práce na ňom prebiehajú neustále od roku 2003. Iniciatíva má však výsledky, pretože podľa slov statika už nehrozí tejto bráne zrútenie. Objekt je dnes už na 70% stabilizovaný. Ak bude všetko pokračovať tak ako má tak v roku 2008 bude celý objekt brány kompletne zastabilizovaný a zakonzervovaný.
Práce počas dvoj týždňovky sme zamerali na východnú stranu brány. My sme si ju nazvali šiesta brána, pretože sa v tom mieste nachádzali dvoj krídlové dvere, ktoré viedli na drevený mostík ktorý viedol až do gotickej brány hlavného paláca. šiesta brána má dva klenbové otvory. Jeden viedol zo stredného severného paláca na drevenú podlahovú konštrukciu (ktorú sme dočasne obnovili) a z tejto drevenej konštrukcie sa pokračovalo východným smerom do portálových dvojkrídlových dverí. Stav obidvoch klenieb šiestej brány bol alarmujúci. Na vstupe zo stredného paláca chýbala ľavá špaleta a samozrejme aj klenba. Toto miesto je dnes už opravené a chýbajúce časti sú domurované. Na druhej klenbe s pieskovcovým portálom je vážna stabilizačná porucha, ktorá spočíva v chýbajúcom pravom portáli brány. Portál sa mierne prepadá a tým vzniká trhlina muriva. Priestor pravej strany bol zakonzervovaný a je pripravený na osadenie nového pieskovcového portálu, ktorý vyrobí kamenársky majster. Následne bude domurované murivo v pravej strane a tým sa zastabilizuje a odstráni možnosť zrútenia konštrukcie múru a s prasklinou.
Ďalšie práce pokračovali v interiéry piatej brány nad hlavnou klenbou. Bola odstránená suť z jej povrchu. Po odstránení sute bola objavená pôvodná podlaha miestnosti aj s prahom vstupu. Priestor miestnosti bol torzálne domurovaný v pravej strane a následná konzervácia ľavej strany aj s uchytením omietok bude vykonaná v najbližšom čase. Stred južnej steny brány má vstupnú bránku, ktorej prah bol stabilizovaný v minulom roku. Vstupná ľavá strana tejto bránky bola na tejto akcii vymurovaná. Následne bude na nej opravený klenbový efekt a bude torzálne smerom k hlavnej miestnosti s podlahou vymurovaný. Na záver bude priestor miestnosti s podlahou prekrytý nopovou fóliou a zvod vody bude vyvedený cez vstup na južnú stranu. Tieto práce by mali byť ukončené v sezóne 2007.
Ďalšie práce ktoré nás ešte čakajú, ale sú v odbornom riešení sú nasledovné: Konzervácia koruny nad šiestou bránou a obnova okenného otvoru v priestore takzvaného dymníka. Po vykonaní týchto prác môžeme skonštatovať, že objekt prešiel kompletnou konzerváciou. Ešte nás však táto slávnostná chvíľa ešte len čaká – no my vieme že príde.
Ostatné práce
Pokračovalo sa v čistení studne – cisterny od odpadu. Po konzultácii s metodikom sme vykonali sondu v ľavom rohu studne a zistili sme že asi v hĺbke cca 6 m je skalnatá podlaha. Ak v strede sa nebude nachádzať kruhový otvor – bude jasné, že je to cisterna a nie studňa. Poznámka: Podľa historických prameňov by sa mala na hrade nachádzať 104m hlboká studňa.
Ďalšia partia mladých ľudí pracovala na kopaní a preosievaní piesku z Podkovitej veže. Piesok sa vozil pred Vežu starej brány, kde sa nachádzala miešačka a vápno. Tu sa vyrábala vápenná malta používaná na murárske práce počas celej dvojtýždňovej pracovnej akcie. Malta sa vyrábala dvoma spôsobmi a to ako klasická malta miešaná priamo v miešačke (vápno zo suda zahaseného minimálne 30 dní) a ako horúca malta z takzvaných pieskových hroblí. Horúca malta bola kvalitatívne na tom lepšie, napriek tomu že sa kusové vápno hasilo v pieskových hrobliach len 24 hodín. Nastavovaná malta (s cementom) sa už v sezóne 2007 nepoužívala. Po konzultáciách a po skúsenostiach sme prešli na čistú vápennú maltu. Verím, že to je krok vpred a pomôže ešte ku kvalitnejšej konzervácií hradu Lietava. Akcia bola ukončená v nedeľu 19. augusta a my sme si mohli dať v dedine zaslúžené čapované pivo.
Na záver Vám posielam adresy kde si môžete pozrieť fotky z dvojtýždňovej akcie konanej v auguste 2007.


http://lietava.rajce.idnes.cz/August_07/
http://lietava.rajce.idnes.cz/Veza_starej_brany/
http://lietava.rajce.idnes.cz/Siesta_brana/
http://lietava.rajce.idnes.cz/Piata_brana/
http://lietava.rajce.idnes.cz/Ostatne_prace/


Brigáda na hrade Lietava 3. – 8. júla 2007

Naše pracovné aktivity na hrade pokračovali veľkou cyrilo-metodskou akciou, kedy sme sa zišli pod vedením Rada z MT už v utorok  v hojnom počte, keďže nás podporila skvelá partia mladých ľudí, zväčša študentov VŠ.

Ja som prišiel na hrad vo štvrtok, keď už práce boli rozbehnuté v plnom prúde. Partia mladých ľudí (Ondro, Jampi, jeho sestra Zuzka, Mirek, Wajco i Houmi a ďalšia Zuzka) sa venovali povrchovému zberu kameňa a škárovaniu líca Rondelovej bašty, na ktorej je už lícové murivo značne poškodené vyplavením ložnej malty zo škár kameňov.


Partia bola šikovná, zber prebiehal rýchlo, veselo a súrodenci škárovali precízne a veľmi čisto. Ja som sa pracovne pripojil k Radovi z MT, ktorý muroval vypadnuté líce Rondelovej bašty.  Murovanie líca bašty nadväzovalo na práce, ktoré sme už začali minulý rok, a priebežne budeme pokračovať v tejto činnosti aj pri budúcich akciách. Počasie bolo ako v apríli, kým sme sa ukryli pred dažďovou prehánkou, tak aj pršať prestalo. A tak to bolo dookola celú stredu aj štvrtok. Super partia po dokončení zberu kameňa na určenom mieste, prikročila ku ďalšej fáze čistenia studne od odpadkov. Odpadkov je tam stále dosť, spomeniem len najbežnejšie: konzervy rozpadnuté i dokonca plné, fľaše PET i sklenené a črepy z rozbitých fliaš, igelitové tašky, zhnitá karimatka, drevené konáre i kláty práchnivé, drôty, plechy a strašné žaby (ktoré boli bezpečne evakuované mimo areál studne na pokojnejšie miesto). Milo nás prekvapili miestni chalani z obce, ktorí prišli na výlet na hrad a ponúkli sa, že vrecia plné odpadkov zvezú dole na zberné miesto, čo i ochotne urobili, za čo im patrí naša veľká vďaka. Vrecia sa plnili celý deň, a že to bola práca nebezpečná, o tom svedčí pár dotrhaných rukavíc ako aj pár porezaných prstov.


V piatok nás prišli podporiť čerstvé posily - naši super členovia Braňo a Lukáš, ktorým nechýbala chuť do roboty. Braňo celý deň neprestajne miešal maltu a pravidelne nás s ňou zásoboval, Lukáš sa zapojil do čistenia studne a ďalších mnohých prác (ani neviem ako to všetko stihol, energie a síl mal hádam za troch).
Cez deň navštívilo hrad mnoho turistov, veľká väčšina z Čiech a Moravy. Večer sme posedeli pri táborovom ohni, pretože zima bola nielen cez deň ale o mnoho väčšia i v noci. Večer sme si rozprávali rozličné a žartovné historky z hradných zrúcanín i bežného života. Hra na gitare na zrúcanine v podaní Houmiho a Zuzky bol pre mňa úžasný zážitok.
Okolo polnoci dorazili na hrad 3 turisti z Pardubíc, ktorí viedli cestu po slovenských hradoch, poznali dokonca našu hviezdu Aleša Hoferka, i jeho knihu „Hradní zříceniny na Slovensku“. Pohostili sme ich hltom slovenskej borovičky, aby im pri spaní pod širákom nebola zima. Teplé miesto vo veži zdvorilo odmietli s tým, že romantika pod holým nebom je pre nich krajší zážitok. Noc bola veterná, čistá a jasná, a ponúkal sa nám krásny výhľad na uponáhľané mesto Žilina, ktoré ani v noci nespí.


Ráno sme na hrade opäť pokračovali v práci, murovalo sa, škárovalo a čistila sa opäť studňa. Do prác sa zapojili i turisti, pán vo vyššom veku pomáhal v ťahaní kýbľov a morálne nás podporoval svojim uznaním (tak, ako to urobilo aj mnoho iných turistov), čo bolo veľmi milé. Naši priatelia z nočnej návštevy hradu sa tiež pekelným tempom zapojili do prác, vozením veľkých balvanov na Rondelovú baštu s tým, že majú veľa síl. Neskôr sa podujali i murovať a zamurovali si pod naším odborným dohľadom svoje tri kamene, ktoré pekne vedľa seba lícujú na bašte. Až prídu o na Lietavu opäť, budú isto pyšní na to, že aj ich snaha pri záchrane hradu je viditeľná.


Milo nás prekvapil nečakaný návštevník Michal zo Soliniek, ktorý sa o našej akcii dozvedel z našej webovej stránky, a pekne na bicykli prišiel vypomôcť. Pracoval dva dni, robil nám asistenčné murárske práce (nosenie malty, kameňov, podávanie materiálu do rúk murárom Radovi a mne Šnurkovi). Učil rýchlo a neskôr sa pustil aj do murovania a podarilo sa mu osadiť pár pekných kameňov do rozpadnutého líca Rondelovej delovej bašty.


V sobotu sa počasie upokojilo a bolo tak teplo, že by sa dalo aj sušiť seno. Poobede prišla nás podporiť Kristína z Lietavskej Lúčky, ktorá sa úspešne venovala predaju pohľadníc a našich publikácií. Večer sme opäť posedeli pri ohni a debatovali a zaslúžene relaxovali pred posledným dňom brigády.


V posledný deň sa pripojil do partie aj Marcel z Karvinej, ktorý pomáhal pri príprave malty a vynášaní kameňov na lešenie. Do múru sme osadili do pôvodných lešeňových dier nové drevené guľatiny, ktoré nám zároveň slúžili ako samonosné lešenie. Týmto počinom sme prezentovali pre turistov pôvodnú technológiu stavby stredovekých kamenných budov. Po skončení prác na tejto bašte budú drevené guľatiny vytiahnuté alebo odrezané.

Správu spracoval a nafotil: Jaro alias Šnúrka alebo Heretik 9. júla 2007

Workshop hrad Lietava - máj 2007
PočasLubko.. víkendu 11-13. mája sa na hrade Lietava uskutočnil sekundárny Workshop zameraný na odstraňovanie havarijného stavu pamiatky. Zúčastnili sa ho dobrovoľníci z celého Slovenska a nechýbali ani posily z Českej republiky. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu : CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONUMENTS FOR FUTURE GENERATION ktorý bol v programe EU Culture 2000 v roku 2006 finančne podporený. Projekt bol jednoročný a trval od mesiaca júl 2006 a končí podaním vyúčtovania v mesiaci jún 2007.
Vďaka finančnej podpore EÚ sme mohli pre dobrovoľníkov, pripraviť kvalitné pracovné a zároveň poučné stretnutie na Lietavskom hrade. Pre účastníkov bola zabezpečená strava, ubytovanie ako aj preplatenie cestovných nákladov. V takýchto dobrých podmienkach sme teda zorganizovali aj májový sekundárny Workshop na hrade Lietava.
11.5. 2007, piatok
V prvý deň akcie sme v prvom rade postavili stanový tábor a vyviezli sme na hrad mateNa laneriál potrebný do poľnej kuchyne ale aj na pracovné aktivity. Podarilo sa nám sponzorsky získať od Cementárne Lietavská Lúčka kvalitné kusové nehasené vápno, ktoré sme v 200L sude vyviezli naším fantastickým pomocníkom Suzuki – Samurajom 4x4 na hlavné nádvorie. Počasie nás však postrašilo, keď sa spustila búrka s krúpami. V duchu sme rozmýšľali či to nebude koniec akcie, pretože hlavným nádvorím nám tiekla veľká rieka. Našťastie slniečko sa usmialo a napriek malým poškodeniam stanov, sme mohli pokračovať v príprave akcie. Najväčší nápor ľudí sme očakávali v sobotu ráno. Ľudia nás však prekvapili, pretože už piatkový večer vo veži starej brány nasvedčoval tomu, že akcie sa zúčastní veľké množstvo dobrovoľníkov. Bolo veselo ako vždy večer na hrade a debata sa niesla nielen o informáciách čo sa bude v nasledovné ráno robiť, ale aj o veciach odohrávajúcich sa medzi nebom a zemou.
12.5. 2007, sobota
Sobotňajšie ráno nás potešilo na začiatku dobrým počasím, ktorého sme saLubko.. najviac po piatkovej búrke obávali. Po výdatných raňajkách či dobrej káve si dobrovoľníci mohli vypočuť a uvidieť naživo prednášku profesionálneho reštaurátora Michala Hrčku. Odborník na vápenné technológie vysvetlil princíp výroby najkvalitnejšej vápennej malty hasenej priamo v areáli hradu. Ukázal postup výroby takzvanej horúcej malty, ktorý sa kedysi používal pri Na lanevýstavbe hradov. Bolo to vlastne niekoľkonásobné asi pol metra vysoké prevrstvenie piesku a nehaseného kusového vápna do obdĺžnikovej hroble. Týchto hroblí sa naraz vytvorilo niekoľko, podľa spotreby malty. Po prevrstvení piesku s vápnom v požadovanom pomere a hrúbke sa hroble zaliali vodou a vápno sa pred ocami účastníkov Workshopu začalo hasiť v piesku. Prednáška mala veľký ohlas medzi účastníkmi, hlavne pre svoju názornosť a praktické využitie priamo pri stavebných prácach.
Po prednáške sme ľudí rozdelili do skupín, ktoré obsadili vytipované problémové miesta. Jedna skupina pod vedením Aleša Hofereka pokračovala v konzervácii JV steny, druhá skupina pracovala na kaverne Veže starej brány pod taktovkou metodika – pamiatkára a kastelológa Michala Na laneŠimkovica a tretia partia pracovala na Dolnom obrannom múre, povestnom „múre nárekov“, kde sa učia noví hradári murovať, pod dozorom skúsených. Nechýbala aktivita pri čistení hradu od náletovej vegetácie a krovín no a vo veľkej miere sa triedili aj kamene podľa druhu a veľkosti v priestore Perényho brány. Od rána rozvoniaval po celom areáli kotlíkový guláš, ktorý bol vynikajúci, takže po obede zostal iba beznádejne prázdny 20 litrový kotol. To bola ukážka schopností kuchára Andreja, ktorý je naozaj majstrom svojho remesla.
Po dobrom obede, káve, čaji ci minerálke sa všetci účastníci opäť vrátiliLubko.. na svoje pracovné miesta, kde sa pracovalo až do neskorého podvečera. V tom čase sa už inštalovalo premietacie plátno na stredný obranný múr a nič nebránilo tomu, aby sme si vypočuli prvú odbornú prednášku, ktorú predniesol odborník na statické poruchy pamiatok Ing. Jozef Závacký. Druhá prednáška bola v réžii popredného slovenského kastelológa Mgr. Michala Šimkovica, ktorý už dlhé roky ako odborník riadi záchranu mnohých pamiatok. Prednášky trvali asi 45 minút a slová odborníkov boli umocnené premietaním detailných záberov rôznych konštrukčných situácií na hradoch. Po zaujímavých prednáškach nasledovalo občerstvenie a vzájomná voľná diskusia.
13.5. 2007, nedela
Na lanektorí si v nedeľu privstali, mohli byt svedkami neopakovateľnej hry prírody, ked po nočnom daždi, bol celý hrad obklopený hustou bielou hmlou, cez ktorú sa predieralo slnko. Keď hmla poklesla, hrad akoby v nej plával ako v mori a v slnečných lúčoch sa skvel ako starodávny koráb. Po raňajkách sa pokračovalo na rozrobených partiách hradu až do obeda, ktorý pre všetkých pripravili zručné gazdinky. Poobede po dokončení prác a vyplatení cestovných nákladov, sa dobrovoľníci postupne rozchádzali do svojich domovov.
Zmyslom celej tejto akcie bolo, aby dobrovoľník odchádzal z LietavskéhoLubko.. hradu s vedomím, že prispel k záchrane pamiatky, že sa niečo nové a hlavne zaujímavé naučil. O tom že sa tu stretli zaujímaví ľudia niet pochýb. Priateľstvá a pomocná ruka podaná k dielu je pri záchrane hradov najväčšou devízou a je v mnohých prípadoch pre pamiatku jedinou reálnou nádejou na jeho záchranu. Ďalším poznatkom bolo, že ak sa urobí akcii dobrá reklama, tak príde aj veľa ľudí. Workshop bol ukončený vo večerných hodinách a po uprataní hradu sme si mohli dat v lietavskom pohostinstve zaslúžené pivo.

Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
akcie 2010 ...
akcie 2009 ...
akcie 2008 ...
akcie 2007 ...
akcie 2006 ...
akcie 2005 ...
akcie 2004 ...
akcie 2003 ...