ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
>
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  akcie  >  2006
AKCIE 2006
AKCIE 2006


Dokončovacie práce na objekte Piatej brány.
Upratanie hradu a úprava priestorov pred nastávajúcou zimou.
Lubko..Po náročnej pracovnej sezóne v roku 2006, kedy sme na hrade od apríla v rámci dobrovoľných aktivít pracovali, sme v októbri zorganizovali poslednú víkendovú brigádu zameranú na upratanie hradu po pracovnej sezóne. Bolo potrebné minúť zvyšok zahaseného vápna a prázdne sudy, v ktorých hasíme vápno, sme uschovali do priestoru hradnej studne.
Zvyšného pol suda vápna sme použili na dokončenie konzervácie objektu piatej brány. Vo vnútri priečelia – v interiéry bolo potrebné domurovať kaNa lanevernu nad novou klenbou prvého poschodia. Pri dobrom počasí a skvelých pomocníkoch sa nám podarilo kavernu domurovať a podľa osvedčeného lietavského receptu aj patrične zapatinovať. Dôležitosť patinácie nových častí zaručuje, že sa aj nový zásah v murive stráca a vyzerá ako pôvodné murivo.
V celom areáli hradu boli pozbierané akékoľvek materiály, ktoré by prezrádzali, že sa počas letnej sezóny vykonávala na hrade pracovná činnosť. Naším zmyslom práce je aj to, že sa snažíme, aby hrad bol pred zimou dôkladne uprataný a pohľad na torzálne zvyšky budov nešpatil žiaden cudzí element, ktorý by znechucoval milovníka histórie.
Kamenný materiál, ktorý sme nepoužili sa uskladnil podľa druhu na mieste, kde by si laik myslel, že je to zrovna zrútená malá konštrukcia, ktorá sa hlavne neváľa pLubko..od nohami, ale má svoje patričné miesto. Piesok bol taktiež uskladnený (Podkovitá bašta, palácový priestor výroby malty). Vyhrabané nádvorie v hornej časti medzi Piatou bránou a Vežou starej brány sa stalo miestom nového pekného trávnika, ktorý sme tam vysadili. Priestor Kostkovho paláca – pred vstupom na prvé poschodie Veže starej brány (tam kde sú jediné dvere hradu) sa splanírovalo tak, aby voda odtekala okienkom na hlavné nádvorie, a nie za múry priestoru stredného paláca. Poctivým prístupom k tejto záležitosti si ušetríme mnoho práce, lebo nám nevlhnú konštrukcie – steny, ale sa voda odvádza na miesta, kde nenarobí viac škody ako osohu. S pocitom dobrej vykonanej práce sme ukončili na hrade pracovnú sezónu 2006.

Juhovýchodná stena hlavného paláca hradu Lietava
Fotodokumentácia I. a II. Etapy pracovné postupy pri konzervácií.

Pre konzerváciu JV steny paláca bolo nutné postaviť lešenie do výšky 20. metrov. Veža lešenia bola kotvená za otvormi v stene a vzhľadom k odklonu steny od vnútornej osy bolo potrebné pri zakladaní lešenia ponechať priestor medzi pätou lešenia a múrom steny. V spodnej časti bolo obnovené gotické okno a zakonzervovalo sa murivo v jeho okolí. Následne boli doplnené špalety okna na prízemí paláca a bol obnovený záklenok. Nad záklenkom bola vymurovaná kaverna. Lícové murivo celej steny v priestore veže lešenia bolo doplnené o chýbajúcu ložnú maltu a miestami bola vymurovaná ochranná vrstva malty rozotrením do líca kameňov. Statická porucha pod atikou bola najväčším problémom. V rámci murárskych možností bol podchytený oblúčik atiky a jeho okienko. Následné boli vyplnené praskliny a čiastočne bol doplnený a vyklínovaný záklenok pod atikou.

Pre vyúčtovanie MK SR grantového programu Obnovme si svoj dom 2006
spracovali Hoferek a Chobot

Severozápadná stena hlavného paláca hradu Lietava
fotodokumentácia a pracovné postupy

Porovnávací snímok plášťa SZ steny paláca.
Foto horné : Stav steny pred konzerváciou
Foto dolné : Stav steny po vymurovaní kavern a po doplnení ložnej malty v líci múru

Severozápadná stena hlavného paláca hradu s naznačením porúch v plášti muriva. Táto stena dosahuje takmer pôvodnú výšku, cca 15m a 30cm. Dochádza u nej k odklonu z vnútornej osy, ktorá pri päte muriva je 38 cm. Preto bolo potrebné zbaviť stenu povrchových porúch a zhutniť jej murivo, aby mohli byť vykonané ďalšie postupné kroky k statickému zabezpečeniu tejto steny.
Všetky poruchy ( kaverny ) boli vymurované na vápennú maltu a podľa osvedčeného lietavského spôsobu aj zapatinované. Bol dodržaný rytmus pôvodného muriva a dbalo sa aj na to, aby boli dodržané zásady pre realizáciu obnovy a opráv historického muriva.
 1. Zásada umiernenosti – murivo v stene bolo doplnené len v nevyhnutnom rozsahu.
 2. Zásada umiernenosti – murivo v stene bolo doplnené len v nevyhnutnom rozsahu.
 3. Zásada ochrany autentičnosti – boli zachované otvory po trámoch, pôvodné murivo bolo zachované a vytvorili sme sa ňom chrániacu novú vrstvu ložnej malty.
 4. Zásada reverzibility – bola použitá len čiste vápenná malta.
 5. Počas priebehu celej akcie bola vypracovaná a zaarchivovaná podrobná fotodokumentácia celého stavu pred zásahom, počas zásahu a po konzervačnom zásahu.
V budúcnosti bude potrebné odstrániť všetky príčiny vzniku kavern, to znamená vykonať náležité terénne úpravy, ktoré zamedzia prístupu vlhkosti do steny. Následne bude nutné zvážiť možnú celkovú injektáž SZ steny.


Porovnávacie fotografie miest zásahu pred konzerváciou a po vymurovaní kavern a doplnení povrchovej ložnej malty

Pre vyúčtovanie MK SR grantového programu Obnovme si svoj dom spracovali:
Aleš Hoferek, Ľubomír Chobot a Ing. Martin Malý z firmy MGM

CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONUMENTS FOR FUTURE GENERATIONS
Hrad Lietava - Workshop: Špeciálne postupy pri konzervácii historického muriva torzálnej architektúry 14.8. - 20. 8. 2006 a 11.9. - 17.9. 2006
Hrad Lietava 14.8. - 20.8. 2006 (Dokument vo verzii pdf aj s fotografiami nájdete tu...)
Dňa 14.8. 2006 sa na hrad Lietava zišli dobrovoľníci. Mnoho z nich sme už poznali z minuloročnýcPrednaskyh Workshopov v rámci projektu: Poznajme a chráňme hrady Európy, ktorý bol taktiež podporený z fondov EU CULTURE 2000. V tomto roku bolo behom dvoch týždenných Workshopov pre účastníkov pripravených mnoho zaujímavých prednášok, pri ktorých sa areálom hradu vznášala vôňa grilovaných klobás, ale taktiež záujem účastníkov poznať niečo nového. O tom, že prednášky padli na úrodnú pôdu svedčili vášnivé debaty a výmeny názorov počas prednášok, ale taktiež počas ďalších dní sa medzi účastníkmi preberali názory niektorých prednášajúcich. Tieto riadky možno znejú ako propaganda, ale skutočnosť bola proste taká.
V rámci Workshopov prebiehala taktiež pracovná činnosť. Účastníci si vyskúšali niektoré techniky bežné pri konzervácii zrúcanín, boli im taktiež ukázané špeciálne postupy konzervácie torzálnej architektúry. Dobrovoľníci taktiež pomohli pri povrchovom zbere kameňa v areálu hradu ako aj pri odkrytí zásypov. Atraktívne boli ukážky konzervácie muriva pomocou horolezeckej techniky, ale zaujala taktiež prednáška a ukážka stavby lešenia alebo inštalácia rozpier podchycujúce vzácne kamenné články v murive. Špecialisti na statické zabezpečenie muriva vykonali zákroky pri ktorých vysvetľovali pracovné postupy.
Prezentácia výškových prác a konzervačná činnosť touto technikou bola nepochybne najatraktívnejšou z denného programu. Záujem o sledovanie takýchto techník bol ocenený taktiež aj náhodnými turistami. Ako prvá bola výškovými špecialistami konzervovaná kaverna v južnej stene stredného paláca, kde bolo murivo značne oslabené a stavbAles na lane..a lešenia na takomto mieste by bola veľmi náročná, pretože päta muriva je založená na vysokých skalách vyrastajúcich z prudkého a vysokého kopca. V priebehu niekoľkých dní bola kaverna zamurovaná a murivo v jej bezprostrednom okolí vyšpárované vápennou maltou.
Ďalšou akciou výškových špecialistov bola konzervácia úseku päty muriva v juhovýchodnej stene paláca. V prvom rade bolo rozobrané narušené murivo. Pri rozoberaní a čistení kaverny bola vysledovaná zaujímavá situácia postupu pri zakladaní muriva. Pri stavbe boli zaklinené dva obrovské kamene do skalne rozsadliny a na nich bola založená päta muriva. Narušením muriva nad pätou dochádzalo k pretekaniu vody a vymŕzaniu malty, čo spôsobilo rozpad muriva v celom rozsahu poruchy, takže na základných kameňoch bolo murivo už len voľne položené bez malty. Počas rozoberania a začistenia kaverny sme pristúpili k premurovaniu poruchy, kde boli v rámci možností použité identické kamene.
V torze južnej steny stredného paláca sme objavili poruchy v líci muriva. V špárach bola už vyplavenNa laneá malta a vznikali malé, ale už aj väčšie kaverny a bolo nutné ich konzervovať. Preto sme v rámci projektu Culture 2000 oslovili skúsených výškových pracovníkov, ktorí na našom hrade vykonali už nie jednu výškovú úspešnú akciu. Keďže sa južná stena nachádza v priestore, ktorý je možné bezpečne pozorovať z protiľahlej časti hradu, bola akcia naplánovaná tak, aby účastníci Workshopu mohli pozorovať pracovné postupy. O akciu prejavili opäť záujem taktiež aj náhodný návštevníci hradu, ktorý výškových špecialistov videli už zo stráne pod hradom. V priebehu akcie bol konzervovaný priestor pod gotickým okienkom a taktiež stena vedľa otvoru po zaniknutom arkieri a pod ním. Vďaka podpore Culture 2000 sa podarilo zachrániť vzácne gotické murivo.
Ľubomír Chobot vysvetľuje systém uloženia kameňa vnútorného murLubko..iva. Poznatky si okrem iného odniesli členovia organizácií fungujúcich na hrade Lednica, Šášov, Oponice a Čierny hrad. Práve v zapojení členov iných organizácií a zamestnancov firiem je veľký význam v organizovaní Workshopov priamo v teréne areálu hradu. Účastníci potom skúsenosti odovzdávajú kolegom zo svojich organizácií, ktorý sa na akcii nezúčastnili
Stavba lešenia na zrúcanine má svoje špecifiká. Stavbu na Workshope predviedla špecializovaná firma na juhovýchodnej stene paláca. Pod dohľadom odborníkov bola taktiež realizovaná stavba lešenia na objekte piatej brány. Po stavbe lešenia nasledovala konzervačná činnosť realizovaná odborníkmi v oblasti statického zabezpečenia zrúcanín.
Prednáška Ing. Ota Makýša Phd. o používaní moderných technológií v pamiatkovej starostlivosti sa zmenila na živú diskusiu, pretože nie všetky prezentované postupy sa u poslucháčov stretli s pochopením. Práve diskusia počas prednášky bola dôkazom záujmu poslucháčov o prezentované názory a skúsenosti.
V dňoch 11.9. až 17.9. 2006 bol na hrade Lietava usporiadaný druhý medzinárodný Workshop v rámci projektu - CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONUMENTS FOR FUTURE GENERATIONS. Skvelé počasie a dobrá propagácia priviedli na hrad opäť množstvo účastníkov zo záujmom o ochranu pamiatok. Prvé dni boli venované prípravnej činnosti, po ktorej boli účastníci rozdelení do skupín. Jedna skupina sa venovala poznaniu a realizácii opráv muriva a druhá skupina dobrovoľníkov spolupracovala s firmou Obnova.sk, od ktorých sa učili konzervovať omietky na zrúcanine. Zároveň prebiehali prezentácie, konzervačná činnosť výškových pracovníkov a činnosť firmy pre statické zabezpečenie muriva za podpory finančných prostriedkov z MK SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“. Večer čakali na účastníkov Workshopu opäť zaujímavé a pútavé prednášky na nádvorí hradu.
Stavebná činnosť prebiehala počas akcie na niekoľkých miestach súčasne. Bol vymurovaný pilier a obnovené záklenky v juhovýchodne stene paláca v priestore Gotickej brány. Súčasne sa murovali aj kaverny v strednom obrannom múre po obidvoch stranách Perényho brány. V tom čase taktiež finišovali práce na konzervácii objektu piatej brány, ako aj na juhovýchodnej stene hlavného paláca.
Skupine dobrovoľníkov sa venovali reštaurátori kameňa a omietok. Podarilo sa zaučiť niekoľko dobrovoľníkov na stabilizáciu omietok, ktoré boli v havarijnom stave. Dobrovoľníci boli taktiež poučení o možnosti konzervácie kameňa. Na niekoľkých degradovaných kamenných článkoch na hrade bolo predvedené napúšťanie narušeného kameňa konzervačnými prípravkami. Zvyšky omietok na čelnej strane objektu v smere k hlavnému nádvoriu boli kompletne podchytené, čím sa predĺžila ich životnosť.
Nad hlavným nádvorím sa vypína mohutná severozápadná stena paláca. Po ukončení konzervačnej činnosti špecialistov firmy MGM Žilina zostali v tejto stene ešte niektoré závažné poruchy. Tieto poruchy bolo potrebné konzervovať za pomoci horolezeckej techniky, pretože stavba lešenia k týmto miestam by bola enormne drahá. Aj keď objem doplneného muriva nebol až taký rozsiahly zásah bol nutný vzhľadom na poruchy, ktoré ohrozovali stabilitu plášťa steny.
Taktiež na druhý Workshop sme pre účastníkov pripravili sériu prednášok, ktoré sa vďaka priazni počasia uskutočnili priamo na hlavnom nádvorí hradu vo večerných hodinách. Tento krát sme mali tú česť privítať týchto prednášajúcich špecialistov :

Ing. Jozef Závacký – statik špecializujúci sa na hradnú architektúru s prednáškou : Skúsenosti s používaním pôvodných a nových materiálov a technológií pri opravách hradov.

Radim Vrla – pamiatkár a kasteologický špecialista predniesol : Starostlivosť o zrúcaniny hradov z hľadiska pamiatkovej starostlivosti – kladné i záporné skúsenosti z praxe.

Mgr. Michal Šimkovic – privátny bádateľ v oblasti pamiatkových výskumov priblížil tému : Ochrana zrúcanín vo Veľkej Británii a Taliansku

MuDr. Jiří Hoza – lekár a predseda kasteologického klubu KAS predniesol : Sieť stredovekých hradov v alsaskej oblasti na severe Francúzska.
Pre prednášajúcich a účastníkov Workshopu bola zabezpečená strava, ubytovanie a preplatenie cestovných nákladov z finančných prostriedkov EU v projekte Culture 2000.


Priestor pôvodnej gotickej brány do hlavného paláca – obnova špalety a doplnenie záklenkov – celková konzervácia objektu

Lokalizácia: Gotická brána sa nachádza medzi Juhovýchodnou stenou hlavného paláca a hlavnou vežou hradu.
Stavebno historické zhodnotenie úseku: Pôvodná gotická brána pochádza z prvej stavebnej etapy hradu, teda z prelomu 13. a 14. storočia. Bola vybavená pieskovcovým portálom a zdvíhacou bránouTechnický popis úseku: Portál z pieskovcových kamenných článkov je značne poškodený. Jeho ľavá časť a vrchol portálu už celkom zanikla. V zachovaných článkoch portálu sú viditeľné drážky po padacej bráne a otvory pre kladku. V ľavej časti v priestore portálu je už celkom zaniknuté ostenie a taktiež v priestore „niky“ došlo k čiastočnému zániku muriva. Záklenok nad portálom bol neúplný a neplnil svoju statickú funkciu, a preto nad ním v murive vznikla kaverna. Nad portálom v prvom poschodí brány sa nachádzal čiastočne zdeštruovaný otvor po gotickom okienku. V murive sú viditeľné otlačky ostenia. Záklenok okenného otvoru bol taktiež narušený a od tejto poruchy prebiehala vertikálne smerom nahor výrazná prasklina.
Spôsob konzervácie: Bol obnovený klenbový preklenovací pás tvoriaci základ pre špaletu portálu v spodnej časti brány. Nad klenbovým preklenovacím pásom v základe brány bolo doplnené murivo základu budúcej novej špalety. V ďalšej fáze bola postavená veža lešenia dosahujúca výšku až k okennému otvoru na úrovni prvého poschodia brány. Následne sa začala murovať nová špaleta a spätne sa ňou spojilo so zachovaným murivom v hornej časti klenby. Potom bol opravený záklenok nad portálom a vymurovaná jeho kaverna. Súčasne prebehalo doplňovanie ložnej malty v spodnej časti objektu. Týmito zásahmi bola značne zvýšená stabilita muriva v priestore gotickej brány. Následne v druhej etape bol obnovený záklenok okna na prvom poschodí a vymurovala sa kaverna nad jeho záklenkom. Od záklenku okna prebiehala vertikálne smerom nahor výrazná prasklina. Tú museli výškový pracovníci za pomoci horolezeckej techniky vyplniť hustou vápennou maltou a zároveň prešpárovali celý úsek nad prvým poschodím pôvodnej gotickej brány. Celý zásah bezpodmienečne prispel k zvýšeniu stability najohrozenejšieho úseku paláca, ktorého brána je súčasťou. Na túto akciu následne naväzovala konzervácia Juhovýchodnej steny v I. a II. Etape. Táto ohrozená časť steny sa nachádzala po pravej strane pôvodnej gotickej brány z vonkajšieho pohľadu.
Pre vyúčtovanie MK SR grantového programu Obnovme si svoj dom 2006 spracovali
Hoferek a Chobot

BRIGÁDA JÚL 2006 - LIETAVAStavba lešenia
Pracovná činnosť sa tento mesiac zamerala na objekt piatej brány, ktorý pochádza z doby stavebnej aktivity Mikuláša Kostku v druhej štvrtine 16. storočia. Napojila sa na starú hradnú vežu a na západe na ňu sa napájal stredný palác hradu, ktorého vchod a líce sme priebežne rekonštruovali od júla 2004 do apríla 2006. Dôvodom prečo sme sa rozhodli pracovať na tomto objekte bol aj ten, že nám schválili na Ministerstve kultúry v projekte Obnovme si svoj dom na tento objekt cca 50.000 Sk. Práce na objekte boli nasledovné :
 1. Odkopanie a zakonzervovanie priestoru „ Dymníka – stredný palác“.
 2. Domurovanie chýbajúcej časti líca v priestore „dymníka“.
 3. Spevnenie a torzálne domurovanie piliera prechodu z brány smer palác.
 4. Oprava a domurovanie prahu prechodu do hornej časti stredného paláca.
 5. Oprava klenbového efektu pravého okna priečelia brány.
 6. Domurovanie líca nad pravým vnútorným oknom s ukončením novej špalety už neexistujúceho okna – vychádzalo sa zo starých fotografií.
 7. Obnova špalety hlavného okna v priečelí brány smer k hlavnému nádvoriu plus obnova jeho stúpajúcich klenieb z vonkajšej aj vnútornej strany.
 8. Rozobratie horného okna priečelia brány smer hlavné nádvorie a jeho premurovanie do pôvodného stavu – obnova špaliet a klenbového efektu.
 9. Premurovanie korunky muriva celého priečelia brány smer hlavné nádvorie.
 10. Vytvorenie vegetačného krytu na premurovanom priečelí brány.
 11. Obnova a konzervácia líca múru nad takzvanou „runovou“ skalou.
 12. Odvoz nepoužiteľnej sutiny z priestoru brány do cesty k hradu.
DymníkPráca bola veľmi náročná, vyžadovala dobrú murársku zručnosť. Netreba zabudnúť na otrockú prácu všetkých pomocníkov, ktorí vyťahovali cez kladkový systém tony muriva a malty na lešenie k majstrom murárom. Stavba lešenia bola taktiež náročná pretože priečelie sa zaobľuje a tým nám sťažovalo jeho stavbu. Dokončenie prác ako škárovanie, konzervácia kamenných prvkov a omietok bola dokončená až v nasledujúcom mesiaci august 2006.

Správu spísal septembri 2006 – Ľubomír Chobot


BRIGÁDA JÚN 2006 - LIETAVA
V dňoch 9. -11. Drevo a zas drevojúna 2006 sa konalo druhé oficiálne pracovné stretnutie zamerané na odstraňovanie havarijného stavu pamiatky hradu Lietava, v rámci projektu Culture 2000. Podarilo sa nám v piatok večer ukončiť vyťahovanie dreva spod Pérenyho brány a po sťahovačke bol priestor lesa vyčistený a uprataný podľa požiadavky vlastníka Pozemkového spoločenstva lesného v Lietave. Drevo je uložené v priestore prvého dvora odkiaľ bude expedované na pílu a časť nekvalitného dreva bude predaná na palivo pre záujemcov. Veríme že sa nám z predaného palivového dreva podarí vyplatiť aspoň časť financií za techniku, ktorá mám drevo vyťahovala.
Pokračovali sme v prácach rozrobených aprílovo-májovým Workshopom a to konkrétne na Rondelovej veži, kde sa pokračovalo na muPilcicirovaní rozpadnutého líca v priestore východu dnes už neexistujúcej Orlovej brány. Podarilo sa problémové miesto vymurovať tak, že do pôvodných otvoroch po lešení sme osadili drevené guľatiny potrebných rozmerov, ktoré sme zamurovali do obnoveného líca. Výhodou tejto metódy je fakt, že na opravu líca veže nebude potrebné stavebné lešenie. To bude nahradené starou metódou vkladania guľatín do pôvodných otvorov. Po oprave daného miesta bude drevené lešenie opäť odrezané tak ako to používali starí stredovekí murári. Výnimkou bude to, že starý majstri po orezaní dreveného lešenia cestou späť vežu omietali, čo v našom prípade teórie zachovania torzálneho charakteru neprichádza do úvahy.
Ďalšia partia pracovala na čistení priestoru okolo hradnej studne. Drevo a zas drevoPriestor bol vyčistený na skalu – na pôvodný povrch a dokonca sme v priestore medzi studňou a skalou vyčistili aj malú filtračnú nádrž tiež vysekanú v skale o rozmere cca 1x0,5x1m. Filtračná nádrž je spojená malým okienkom v spodnej časti so studňou , ktorým v minulosti asi cez štrk pretekala zachytená dažďová voda do priestoru hlavnej studne. Opravili sme pôvodný drevený kryt studne a spravil sa aj nový drevený poklop na filtračnú nádrž. Nad studňou sme postavili rumpál s kladkou a momentálne už nič nebráni priestor studne vyčistiť do úrovne takej, aby sme mohli priestory využívať na zber dažďovej vody do sudov a v druhej časti bude elegantný sklad na pracovné náradie.
Na hrade sme sa stretli cca trinásti dobrovoľníci, z ktorých prevažovali ľudia z mesta Martin. Pre všetkých účastníkov bol zabezpečený pitný režim a strava. Bol po prvý krát použitý aj nový gril zakúpený pre účely chutnejšieho stravovania na hrade. Večer na hrade sme strávili pri táboráku, gitare a dobrom vínku. Verím, že sa v minimálne takomto počte opäť stretneme pri ďalších záchranných prácach na hrade Lietava.
Zúčastnený dobrovoľníci :
ZnZLH – Ľubo, Ivan, Stano, Paľo, Vlado, Dušan, Rado a Ľuboš z MT, Ľuboš a Heretik Diadém – Iveta, Tonka, Simona
Ostatný – Marcel Kopic z Frýdku Místku, Milan Maco&syn Martin z Prievidze
Za odbornú verejnosť : Mgr. Michal Šimkovic

BARBORIN PALÁC TRENČIANSKEHO HRADU
Krst novej knihy - 26.5.2006
Konečne nastal ten dlhoočakávaný deň slávnostného uvedenia novej knihy do života. Jeden zPilcici najaktívnejších členov zoskupenia Zachráňme hrady, Združenie na záchranu Lietavského hradu opäť potvrdilo svoju pružnosť a kreativitu pri získavaní finančných prostriedkov na svoju činnosť....

Viac na http://zachranmehrady.sk

Rozhodnutie krstiť novú odbornú knihu „Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine“ na hrade Trenčín skrsla z dôvodu toho, že hrad sa nachádza v strede ciest medzi Žilinou a Bratislavou a tým je umožnená účasť čo najväčšiemu počtu záujemcov o akciu. V rámci dohodnutia krstu sme s kolegom Radom Novákom navštívili hrad , aby sme dohodli s pani riaditeľkou Trenčianskeho múzea pani Babišovou a správcom hradu Gallom podrobnosti budúceho krstu a podpísali zmluvu o prenájme hradu na konkrétny dátum. Počas celej návštevy Trenčína nás sprevádzal hlavný statik tejto pamiatky a člen kolektívu autorov knihy Ing. Jozef Závacký, ktorý nám prisľúbil špeciálnu prehliadku Aj takto sa da spotithradu Trenčín pred prezentáciou knihy do života. Súčasťou krstu bude aj výstava panelov, ktoré budú mapovať činnosť nielen na hrade Lietava, ale prejavili záujem prezentovať sa na tejto akcii aj kolegovia z iných hradov: Sklabiňa, Lednica a svoju činnosť tu budú prezentovať aj záchranári z kláštora Katarínka. Ako bonus akcie bude výstava panelov, ktoré mapujú priebeh a pracovnú činnosť v rámci projektu Culture 2000 s názvom „Poznajme a zachráňme európske hrady“, ktorý bol podporený finančným príspevkom z EU. Združenie na záchranu Lietavského hradu ako slovenský partner projektu, Vám výstavou priblíži, ukážku medzinárodnej spolupráce z českým hradom Cimburk u Koričan, z poľským zámkom Chudow a z pamiatkovým úradom mesta Catania na ostrove Sicília, ktorý spravujú okruh hradov na úbočí sopky Etna. Prešli sme si priestory hradu, ktoré by eventuálne pripadali k úvahe na krst a nakoniec sme sa rozhodli krst uskutočniť v priestoroch Barborinho paláca. Bol dostatočne veľký, útulný a hlavne vyhovoval tento priestor aj preto, že nám v ňom umožnili reprezentačné panely o prácach na hradoch vystaviť na celú letnú sezónu.
Po podpísaní zmluvy sme navštívili školské stredisko obchodu v meste Trenčín, kde sme chceli zabezpečiť prípravu chlebíkov na krst. Cena výroby však bola tak vysoká, že sme sa rozhodli chlebíky si vyrobiť radšej sami. Dali sme si tam dPilciciobrý obed s aperitívom a spokojný z vybavenia podstatných vecí sme vycestovali späť domov.
Cestou sme sa zastavili v Košeckom podhradí, kde sa nachádzajú skromné, ale krásne zvyšky hradu. Zážitkom bolo fotenie odvodňovacieho kanála a torz štyroch stien, pretože viac tam toho okrem pekného kopca nieje. Osud k tomuto hradu nebol priaznivo naklonený - bol počas stavovských povstaní vyhodený cisárskymi vojakmi do vzduchu. Jeho zvyšky by si zaslúžili citlivú konzerváciu, pretože stav historického muriva je alarmujúci. Miesto je naozaj príjemné a bola by škoda keby sa vytratili a zanikni do budúcna aj keď malé, ale podstatné múriky hradu. Doporučujem návštevu tohto miesta aj preto, aby sme si uvedomili, aký neúprosný je čas osudu, ktorý pamiatkam berie svoju krásu a jedinečnosť.
S pozdravom Chobi

Workshop Apríl 2006 - hrad Lietava
28 - 29 Apríl 2006
Tohoročné Aj takto sa da spotitstretnutie hradárov bolo ohrozené zlou predpoveďou počasia, no napriek tomu sa v posledný aprílový víkend stretlo na hrade Lietava 31 dobrovoľníkov, ktorí svojou prácou a obetavosťou, opäť prispeli k záchrane hradu. Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujem.
Piatok 28.apríla 2006
Všetko sa spustilo v piatok ráno, kedy som s kolegom Radom z Martina expedoval terénnym vozidlom Suzuki Samuraj štyri várky vývozu materiálu, poľnej kuchyne, vojenského stanu, pitnej a úžitkovej vody na hrad. Bolo nutné pred príchodom hostí opraviť prírodnú latrínu, osadiť informačné tabule pri Pérenyho bráne a pripraviť hradnú kuchyňu.

Na ubytovanie účastníkov sme postavili vojenský stan ( hneď po postavení začalo pršať ) a upratali prvé poschodie veže starej brány, keďže je zatiaľ otvorené a nie všetci cudzí návštevníci si to vedia vážiť. Prvý dobrovoľníci začali prichádzať po 16.hodine. Prešli sme si plánované úseky, kde sme chceli od soboty rána pracovať a zhodnotili sme na daných miestach postup prác.

Sobota 29.apríla 2006

Ráno som v dedine Lietava naložil do auta dvoch pilčíkov ( pilčík -človek čo reže stromy ) aj s vPilciciecami potrebnými na ich prácu a príjemným romantickým naštartovaním motorových píl sme zahájili pracovný deň na hrade. Ľudia sa po ohriatí a naraňajkovaní rozdelili na pracovné úseky. Plánované murovanie kaverny SZ steny paláca pod arkierom sme museli odložiť z dôvodu nestability líca múru a tento úsek bude musieť byť prekonzultovaný zo statikom a metodikom pamiatkového vzdelania, ktorí určia postup prác na danom problémovom mieste.

Murovanie sme presunuli k Rondelovej veži, kde sa líce tohto unikátu nachádza v žalostnom stave. Predpríprava murovania si vyžadovala dôkladné vyčistenie kaverny až na základ, motúzom sa určil sklon a zalomenie veže a až potom po navlhčení základu sa mohlo pristúpiť k murovaniu vápennou nastavenou maltou.

Malta sa miešala v pomere 10 (lopát piesku) : 4 (lopaty vápna) : 1/2 (kelne cementu). Práca na úseku si vyžadovala trpezlivosť, keďže sa líce veže zatáča do kruhu a do výšky do uhla. Technicky je náročné kontrolovať správnosť murovania a doteraz podobný problém na našom hrade nikto neriešil. Bolo treba hľadať pekné lícové kamene, ktoré autenticky zapadali do vypadaného líca múru veže.

Ďalšia skupina ľudí pomáhala pri ťažbe kalamitného smrekového dreva v počte cca 25 stromov. Ich práca spočívala v ťahaní stromov lanom do smeru pádu a odstraňovanie konárov zrezaných stromov. Dosť obtiažna práca bola komplikovaná prudkým terénom.

Tpracantiretia skupina s pracovným názvom Barcíkovci pracovala v priestore Veľkého rondla pod JV stenou paláca, kde triedili kameň potrebný na stabilizáciu tejto steny. Práce na stabilizácii steny sme začali v októbri 2005 a práve nedostatok správnych kameňov spomaľoval priebeh sanácie. Triedením kameňa na lícové, malé a guľové sa pripravil materiál podľa kvality na budúce stabilizačné práce. Takto sa ušetril čas murárom, ktorí by boli nútení hľadať vhodné kamene, čo by ich zdržiavalo v konkrétnej práci na stabilizácii steny.

Veža starej brány bola ďalším úsekom, kde skupina zručných osádzala Palko a Ferko pri zarubnizárubňu na prvom poschodí veže. Zárubňu bolo potrebné na začiatku vôbec vytvoriť. K dispozícií mali štyri hranoly z ktorých dva mali rozmery 210x18x9 cm a dva 140x18x9 cm. Chlapi museli konštrukciu zárubne vytvoriť - spojiť, k dispozícií mali aj elektrické stroje (pílu, vŕtačku) napájané cez agregát. Svojou šikovnosťou dokázali vo vodováhe zárubňu vyklínovať a vápennou nastavenou maltou, drobným autentickým kameňom ju aj osadili do interiéru prvého poschodia veže.

Piata skupina ľudí pracovala na škárovaní líca piatej brány. Problémové miesto sa nachádzalo nad novou južnou klenbou brány obnovenej v júli 2005. Stav úseku bol taký, že ložná malta medzi kameňmi bola vyplavená a hrozilo vypadnutie lícových kameňov. Škárovanie je zdĺhavá pedantná práca, pri ktorej je potrebné si miesto najprv vyčistiť od starej sypkej malty a tú hĺbkovo nahradiť novou kvalitnou vápennou maltou. Miesta zásahu musia byť po práci vyčistené a zapatinované, aby po vyschnutí novej malty nesvietili ale zapadali do autentického členenia múru.

Všetci účastníci stretnutia si o tretej hodine pochutnali na výbornom guláši, o ktorý sa postarala dvojica výborných kuchárov Andrej & Ľuboš. Práce sme ukončili okolo siedmej hodine a ako naschvál spustil sa výdatný dážď. Nám to však už nevadilo, zapálili sme fakle, otvorili dobré červené víno a spravili si pohodu vo veži a debatovali o veciach hradných i nehradných.

 

Nedeľa 30.apríla 2006

Pokračovalo sa na rozrobených partiách, dokončilo sa obmurovanie zárubne. Partia z hradu Lednica ma iniciovala k školiacemu murovaniu. Tak som ich oko dobrý hostiteľ pozval k lícu veže starej brány, kde sme konzultovali a preberali techniku murovania, študovali charakter muriva a potom svojou prácou prispeli k domurovaniu vypadnutej časti líca steny. Ďalšia partia už voľných ľudí murovala na dolnom obrannom múre a ostatný prekopávala priestor spojenia Piatej brány a Veľkého rondla a spracovávali suť na piesok a drobný kameň. Niektorí ľudia odišli v popoludňajších hodinách domov.

Pondelok 1.mája 2006

Dážď Riaditel pri metodickej vyucbe...nám visel už od rána nad hlavami no spustil sa až okolo 11.hodiny. Dovtedy sme murovali na líci veže starej brány no pre neustávajúci dážď sme museli práce ukončiť a presunúť sa do veže  k novo osadenej zárubni, ktorú sme vykefovali od malty a pretreli novým náterom. Potom sme zrušili ohnisko v spodnej časti stredovekého záchodu veže a začali ho vykladať kameňom na sucho. Dôvod je ten, že spodok stredovekého záchodu sa už dlhé roky využíval ako krb a tým sa miesto znehodnocovalo z pamiatkového hľadiska. Ďalší dôvod je zabrániť vzniku požiaru drevenej podlahy. Podarilo sa kameň vyložiť do pol metrovej výšky a bude potrebné túto prácu v budúcnosti čo najskôr dokončiť.
                                                         
Kameň sa v prípade rekonštrukcie spodnej časti veže využije pri murovaní.
Akcia napriek neustálemu ohrozeniu dažďom a chladu  prebehla hladko bez problémov a spravil sa kus práce na záchrane hradu Lietava.

Zúčastnení dobrovoľníci :
ZnZLH – Ľubo, Rado, Ivan, Mišo, Stano, Paľo, Ľuboš z Martina, Ľuboš T., Heretik&spol.
Lednica – Miro, Ľubka, Peter a jeho sestra
Oponice - Fero
Sklabiňa - Svaťo&spol.
Barcíkovci – kolegovia Ivana Barcíka
Skupina historického šermu Diadém
Janko z Čierneho hradu
Dvaja skauti z Dobrej Vody
Pilčíci – Paľo, Vlado
Kuchár – Andrej
Za odbornú verejnosť : Mišo Hrčka, reštaurátor

HASENIE VÁPNA
Apríl 2006

Proces hasenia vápna na Lietavskom hrade vykonávame nasledovne :
Zakúpime nehasené vzdušné vápno – kupujeme priamo v závode Varín pri Žiline.Palko a Ferko pri zarubni Hasíme ho do 200 L sudov. Postup je nasledovný : Do sudu nalejeme cca 80 L vody do ktorej postupne na dva krát vsypeme vrecko nehaseného vápna. Zmes neustále miešame nástrojom vyrobeným z motyky, ktorú sme ohli do vodorovnej polohy. Keď vápno začne variť pomaly dolievame cca 20 L vody. Do jedného sudu hasíme dve vrecká nehaseného vápna tak rovnaký postup za určitý čas opakujeme. Pri hasení sa nenáhlime, pretože keď chceme kvalitné vápno musí sa hasiť v dobrých podmienkach.

Ľubomír Chobot

Informácie z knihy Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine
Pamiatky je z technického hľadiska najvhodnejšie udržiavať pomocou tých stavebných materiálov (a často aj technológií), ktorými vznikli (kompatibilita). Platí to aj pre používanie vápenných murovacích či omietacích mált a náterov, hoci na zrúcanine môžu vzniknúť situácie, kedy je vhodné použiť aj moderné stavebné materiály, napríklad cementy, betóny a podobne. Pri zabezpečovaní stavebných materiálov je ale možné využiť aj zdroje, ktoré sa ponúkajú priamo v areáli zrúcaniny – pôvodné kamene a sutinu, ktoré sú pozostatkom zrútených konštrukcií.
Na použiteľný stavebný materiál sa vápno mení hasením, čo je v podstate hydratácia oxidu Pilcicivápenatého na hydroxid vápenatý. Na hasenie vzdušného vápna (CaO) z vriec stačí vykopaná jama, ktorá je obložená doskami. Pri hasení kusového vápna je potrebné mať k dispozícii aj sedimentačnú komoru. Hasenie je prudká chemická reakcia a treba pri ňom dbať na zvýšenú bezpečnosť pri práci - vždy sa preto pridáva vápno do vody, nie naopak. Spôsob hasenia tiež ovplyvňuje jeho vlastnosti. Ak sa pri hasení použije málo vody, vápno „zhorí“, ak veľa vody, vápno sa „utopí“ - výsledný produkt bude obsahovať nevyhasené zrná a dá sa použiť iba ako plnivo, nie spojivo. Ideálne je, keď je vápno pri hasení pokryté asi 5-8 cm vrstvou vody a za stáleho miešania sa striedavo pridáva ďalšie nehasené vápno a voda (teplota zmesi by mala byť okolo 110 oC – vápno mierne vrie). Vyhasené vápno sa cez sito vypúšťa do usadzovacej jamy, kde sa usadia väčšie zrná a riedka vápenná kaša sa prepadom odvedie do odležiavacej jamy, v ktorej sa dodatočne vyhasia a rozrušia aj nevyhasené (nehydratované) zrná.
Proces odležania prebieha minimálne 3 týždne, optimálne 3 mesiace a najlepšie niekoľko rokov. Čím dlhšia doba je odležania, tým väčšia je objemová stálosť vápna. Ak sa odležiavacia jama nachádza v lokalite s vysoko priepustným podložím (piesok, štrky) je potrebné ju utesniť. Po vyhasení je jamu potrebné z bezpečnostných dôvodov prekryť a vápno zaliať vodou, čo sa musí urobiť najneskôr pred zimou, aby vápno nepremrzlo. Pri užívaní vápennej jamy sa vápno odoberá podľa účelu, na ktorý ho chceme použiť: najjemnejšie vápno, vhodné na vápenné nátery, je navrchu, v strede je vápno vhodné na omietky a dole je vápno s nečistotami, ktorého kvalita vyhovuje na murovanie. Alebo inak povedané - na murovanie je vhodných 100% pripraveného vápna.
Michal Hrčka, Oto Makýš, Jozef Závacký


DOBRÁ VODA 2006
Služobná cesta členov ZnZLH – 11.3. 2006
Služobná cesta členov ZnZLH – 11.3. 2006 V rámci dobrej spolupráce Palko a Ferko pri zarubnis inými organizáciami na Slovensku boli pozvaný členovia ZnZLH (Aleš Hoferek, Ľubomír Chobot, Radoslav Novák) ako prednášajúci na snem Slovenského skautingu v rámci projektu Odklínania hradov. Členovia skautingu boli oboznámený o činnosti pri záchrane hradu Lietava a Aleš Hoferek premietal diapozitívy zo svojich ciest po hradoch Slovenska, Francúzka a rozprával o estetickom vnímaní zrúcanín postavených v krajine a o potrebe zachovania torzálneho stavu niektorých zrúcanín. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva hradu Dobrá Voda, kde nás sprevádzal a vysvetľoval miesta hradu člen Nadácie na záchranu kultúrneho dedičstva – Ing. Miroslav Matejka a Peter Gutek.
Viac o projekte Odklínania hradov v nasledujúcom článku. Informácie čerpané zo stránky : http://www.scouting.sk/scouting/index.php?option=com_content&task=view&id=565&Itemid=180
Odklínanie hradov
Skauti na Slovensku sa od júna 2004 starajú o 13 hradov na západnom a severnom Slovensku.Riaditel pri metodickej vyucbe... Realizáciou projektu Odklínanie hradov sa s pomocou odborníkov na pamiatkovú starostlivosť snažia zachrániť toto historické dedičstvo pred ďalšou devastáciou a dostať ho do povedomia verejnosti. Čistia okolie zrúcanín, v interiéroch hradov odstraňujú náletové kroviny, rušia ohniská, sprístupňujú cesty, osádzajú informačné tabule a pomáhajú urobiť tieto historické pamiatky turisticky atraktívne a dostupné pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

Do projektu sa formou brigád v priebehu 1 roka zapojilo už vyše 400 mladých ľudí.

Projekt od septembra 2005 pokračuje druhým ročníkom - prvá brigáda už prebehla a ďalšie sa pripravujú. Do júna 2006 by sa na jednotlivých hradoch mali dokončiť čistiace práce a niektoré skupiny sa pustia aj do jednoduchších stavebných prác.

Hlavné činnosti počas brigád:

Patronát skautov nad hradmi
Pajštún - 70. zbor Bizón víťazí! (Bratislava)
Korlátka - 13. zbor (Bratislava - Petržalka)
Ostrý Kameň - 113. zbor
Modré Hory -(Bratislava - Petržalka)
Dobrá Voda - 1. zbor Baden-Powella (Bratislava)
Tematín - 17. zbor skautov a skautiek (Dubnica nad Váhom)
Vršatec - 52. zbor sv. Juraja (Dubnica nad Váhom)
Lednica - 6. zbor skautov a skautiek (Púchov)
Hričov - 83. zbor skautov (Žilina)
Súľov - 25. zbor Vodopád (Žilina)
Hrušov - Skautská oblasť kniežaťa Pribinu (Nitra)
Oponice - 8. zbor Veľká medvedica (Bošany)
Gýmeš - Skautská oblasť kniežaťa Pribinu (Nitra)
Plavecký hrad - 47. zbor RFM (Bratislava)

Podpora projektu

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Fondu ZápadoslovenPalko a Ferko pri zarubniskej energetiky a Nadácie Pontis a podpore z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom.
Spolupráca na hradoch
Pri realizácii projektu Slovenský skauting spolupracuje s krajskými pamiatkovými úradmi, zastupiteľstvami miestnej samosprávy a ďalšími združeniami a iniciatívami:
Odborný dohľad nad projektom
Metodické vedenie projektu zabezpečujú odborníci na pamiatkovú starostlivosť: Ing. arch. Martin Bóna, Mgr. Peter Horanský a Ing. Miroslav Matejka.
Stav po prvom roku prác (jún 2004 - jún 2005)
Na každom hrade boli vyhodnotené najrizikovejšie časti, ktorým sa venuje najväčšia pozornosť. V prvej fáze projektu, ktorá sa končí koncom júna tohto roku, skauti zabezpečovali tie najzákladnejšie práce. Priestor hradu aj jeho okolia bol vyčistený od odpadkov a smetí po turistoch. Na väčšine hradov skauti začali zhromažďovať kusy uvoľneného muriva a kameniva, ktoré sa neskôr použijú na sanovanie praskajúcich múrov.

Ďalším nevyhnutným krokom bola údržba náletových krovín, ktoré sa v posledných desaťročiach zakorenili na hradných nádvoriach a svojimi koreňmi alebo vetvami narušujú pevnosť hradných múrov, takže sa zvyšuje nebezpečenstvo ich zrútenia.

Cieľom projektu Odklínanie hradov je aj zvýšiť záujem verejnosti o hrady. Viac informácií o hrade, jeho histórii a význame priniesli informačné tabule, ktoré skauti na hradoch osádzali počas letných mesiacov 2005.
Manažér projektu:
Mgr. Ladislav Dolinka
Slovenský skauting
Pražská 11
811 04 Bratislava
laco.dolinka@scouting.sk

Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

02 - 5729 7278


ODSTRAŇOVANIE SNEHOVEJ NÁDIELKY
Február 2006
Zima je krásna, keď je krátka. Tohoročná zima je záťažou pre všetky pamiatky torzálnej architektúry. Sneh pôsobí na murivo negatívne a to hlavne z dôvodu zatekania vody, ktorá v špárach vo viacerých etapách zamŕza a rozmŕza čím sa murivo poškodzuje.

Z dôvodu bohatej nádielky snehu sme boli nútený ísť na obhliadku a kontrolu hradu. Pri kontrole sme zistili, že sneh pokrýval múry na mnohých miestach v hrúbke od 1m až do 1,5m.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozilo novej dočasnej streche na veži starej brány. Keďže je postavená len z dosák 2,5 cm a zakrytá Ter - papierom a autoplachtami na ktorých sú poukladané odrezkové dosky, mohla sa pod ťarchou starého a nového snehu prelomiť.Preto sme z lopatami  cca 3 hodiny zhadzovali nebezpečný sneh z daného úseku.

Po vykonanej práce sme s obdivom hľadeli na úctyhodnú nádielku snehu, ktorou nás počastovala tento rok matka príroda. Bolo vidieť, že hrad bol ako malé dieťa vydaný prírode do rúk. Zostáva nám len dúfať, že nám tohoročná zima nenarobí veľa škody. Všetko sa ukáže až na jar, kedy sa sneh roztopí a až potom uvidíme aké škody vzniknú. Veríme však, že poctivá práca starých stredovekých murárov ukáže na jar svoje kvality.

Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
akcie 2010 ...
akcie 2009 ...
akcie 2008 ...
akcie 2007 ...
akcie 2006 ...
akcie 2005 ...
akcie 2004 ...
akcie 2003 ...