ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/ 003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  akcie  >  2005
AKCIE 2005
AKCIE 2005

FOTOGRAMETRIA INTERIÉRU HLAVNEJ VEŽE
November 2005
V rámci projektu Culture 2000, prišli na Lietavský hrad partneri z hradu Chudow z Poľska. Táto organizácia, v ktorej sú experti v oblasti fotogrametrie, bola ochotná nám pomôcť práve formou fotogrametrického zamerania. Keďže fotogrametria je pomerne drahá, ale najpresnejšia z metód dokumentácie muriva, využili sme teda spoluprácu v rámci projektu Culture 2000 a formou prednášky a následným realizovaným prevedením fotogrametrie, sme zamerali vnútorný interiér hlavnej veže.
Pozrite sa, ako to prebiehalo...

POKRAČOVANIE PRÁC NA HRADE LIETAVA
Október 2005
Po úspešnej obnove a zakonzervovaní Veľkého arkiera SZ stene Thurzového paláca sme svoju pozornosť obrátili na ďalšie kritické miesta Lietavského hradu. Kritických miest je viac, no podľa vyjadrenia statika a metodika je Juhovýchodná stena Thurzového paláca v prípade nášho nezáujmu odsúdená na prvé zrútenie.
Viac informácií aj s fotodokumentáciou si môžete pozrieť v priloženom dokumente....

VEĽKÝ ARKIER SEVEROZÁPADNÉHO MÚRU THURZOVHO PALÁCA
September 2005
Súčasťou severozápadnej steny Thurzového paláca je z časti zachovaný Veľký arkier. V preklade pre laika sa jedná o zvyšok renesančného balkóna postaveného v období 16. storočia. Vlastníkom hradu bol v tom období František Thurzo, ktorý nešetril financiami pri prestavbe svojho najobľúbenejšieho sídla. Na pravej konzole zbytku arkiera sa nachádza rok 1560, čo teda dokazuje, že tento Veľký arkier bol v tomto roku vybudovaný.

Počas krásnej zimy v roku 2003 som sa vybral spolu s kolegom hradárom Radom Novákom na obhliadku vtedy už nášho prenajatého hradu. Hrad bol nádherne zasnežený, nebola tam nikde žiadna ľudská duša a perina snehu vytvárala nádhernú neporušenú prikrývku. Až nám bolo ľúto, tento romantický pohľad svojimi krokmi v snehu porušiť.V tom období sme nafotili katastrofálny stav Veľkého arkiera a hlavne jeho atiky ( oblúčikový múr nad arkierom ), ktorá sa nad balkónom nachádzala. Atika ohrozovala zbytok renesančného balkóna a pri zrútení by určite zo sebou zobrala aj túto renesančnú pýchu severozápadnej steny paláca. Pri pohľade na odchádzajúce torzo, sme skonštatovali, že by bolo skvelé túto časť zachrániť. Moc sme však neverili, že sa nájde nejaký blázon, ktorý sa na lešení postaví pod porušenú atiku a obnoví záklenok pod týmto ohrozeným miestom.
Napriek tomu sme v roku 2004 začali teoreticky riešiť daný úsek. Bol pozvaný statik, ktorý doporučil dané miesto opraviť a tým zabezpečiť nosnú konštrukciu daného úseku. Až v roku 2005 sa nám podarilo prenajať si lešenie a v septembri tohto roku, firma MGM Žilina ho postavila na tomto mieste. Konkrétne vďaka obetavosti a hazardu murára Jožka Vavreka sme mohli spustiť tento nebezpečný, ale potrebný zásah. Po troch dňoch bolo lešenie postavené a strieškou sa z časti zabezpečila bezpečnosť pod atikou.
Bolo potrebné vyrobiť drevené ramenáty – bednenie budúceho záklenku v arkieri, ktorý bude bezpečne držať ešte stále zachovaný atikový oblúk. Na túto úlohu boli povolaný odborníci firmy Obnova.sk. Úspešne sa podarilo ramenáty osadiť a v tej chvíli firma MGM začala s obnovou záklenku balkóna. Počas celého zásahu pod lešením asistovali pri miešačke členovia ZnZLH, ktorý obdivovali odvahu murára Jozefa Vavreka , ktorý fakt bol na miestach nie moc bezpečných. Šťastne sa po štyroch dňoch podarilo obnoviť potrebný záklenok.
Po obnovení záklenku a domurovaní múru po okno ohrozenej atiky, nastúpili členovia ZnZLH , aby zakonzervovali celý daný úsek. To znamená, že bolo potrebné premurovať korunku atiky a vyšpárovať celý úsek, pokiaľ lešenie dovoľovalo. Okolie okienka atiky bolo tak zvetrané, že v najbližšom období by sa zrútilo do areálu hlavného nádvoria. Po dokončení vršku balkóna sa pristúpilo ku murovaniu kaverny pri spodku a zakonzervoval sa celý úsek múru pod balkónom zo strany Thurzového paláca. V prípade, že sa podarí postaviť lešenie zo strany hlavného nádvoria bude možné osadiť aj strednú konzolu balkóna, ktorá sa nachádza zrútená pri studni. Predtým však bude potrebné domurovať veľkú kavernu, ktorá sa pod arkierom nachádza zo strany nádvoria a potom bude možné strednú konzolu vrátiť na pôvodné miesto.
Lešenie sme po úspešnom zásahu zdemontovali a postavili na ďalšom ohrozenom úseku hradu, ktoré je po konzultácií so statikom Ing. Vladimírom Kohútom, múr juhovýchodnej steny Thurzového paláca. Veríme, že sa nám taktiež úspešne, tak ako Veľký arkier podarí staticky zabezpečiť celé torzo juhovýchodnej steny.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a tešíme sa na ďalšiu úspešnú akciu.

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP NA HRADE LIETAVA
Od 23. do 26.7.2005 sa konal na hrade Lietava medzinárodný Workshop na tému :
Stavebný vývoj hradov od ich vzniku až po štádium zrúcaniny - Zásahy potrebné pre odstránenie havarijného stavu hradných zrúcanín Program bol obohatený zaujímavými prednáškami a nočným premietaním na hradnú stenu.
Prednášajúcimi boli Ing.arch. Martin Bóna, Mgr. Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, PhDr. Jiří Kohoutek (ČR).
Podarilo sa nám na hrade vymurovať podperu vchodovej steny do kaplnky, z lana sa vymurovala kaverna severozápadného paláca, pokračovalo sa na murovaní dolného obranného múru, bola vyčistená časť hlavného nádvoria od kameňov a sute do takého štádia, že sa tam budú dať postaviť ďalšie stany, boli roztriedené kamene podľa použitia a odpadová hlinená suť bola vyvezená do prístupovej cesty pred hrad, bolo dokončené prvé bezpečné prvé podlažie veže starej brány, ktoré slúžilo ako hradná kuchyňa a pracovalo sa na druhom podlaží tejto veže, kde sa vybudovala konštrukcia budúcej striešky na odvod dažďovej vody do sudov pripravených na použitie a murovala sa kaverna druhého podlažia tejto veže. Na hrade pracovalo spolu cca 30 ľudí . Pre pracujúcich dobrovoľníkov sme zaistili jedlo, pitie, víno, ubytovanie a preplatili cestovné náklady.

Všetkým, ktorý sa tejto akcie zúčastnili, ďakujeme za pomoc.

P.S. Pre záujemcov práce na hrade Lietava budú pokračovať cez víkend 13. - 15. augusta
P.S2 Projekt Culture 2000 by mal pokračovať Workshopom v Poľsku - Poznani v termíne 22. - 26. augusta 2005. Zatiaľ čakáme na info od hradárov z Poľska.

S pozdravom a úctou ZnZLH

AKCIA NA HRADE OPONICE
Originálne znenie správy od kolegov z OPONÍC
V dobe 18.-29.7.05 sa realizovala na hradnej zrúcanine Oponice časť záchranných prác, cieľom ktorých bolo zabezpečiť stabilitu východnej hradby a v závislosti na personálnych a technických možnostiach vykonať niektoré prípravné činnosti predchádzajúce prácam na stabilizácii nárožia „horného“ hradu , oporného piliera a konzervácii základov veže s britom. V praxi to znamenalo vymurovanie niekoľkých kubíkov kaverien v spomenutom múre. Veľkým prínosom bola účasť ľudí zo „spriatelených“ hradov Lietava a Cimburk. Najmä priatelia z Lietavy nám pomohli veľkou mierou pri murovaní spomínaných kaverien. Ich prácu nemožno označiť inak ako kvalitnú. Nemožno nespomenúť ani vklad p.učiteľa Blaha s jeho skupinou zo ZŠ Janíkovce, p. F. Kostroša a mládežníkov zo ZŠ Obdokovce .Títo sa veľmi dobrým spôsobom postarali o technické zabezpečenie či už samotných stavebných prác alebo chodu stanového tábora , čo okrem iného znamenalo prípravu proviantu a nocľahu pre všetkých zúčastnených.
Zmienené prípravné práce prebiehali pod odborným dohľadom Ing. M.Bónu a archeológa Mgr. P. Bistáka. Pod dozorom archeológa boli odkopané základy oporného piliera horného hradu. Tiež bolo stanovené poradie dôležitosti ďalších záchranných prác, ktoré by mohli byť uskutočnené ešte v tomto roku. Ing. Bóna sa ujal prípravy projektovej dokumentácie pre jednotlivé fázy záchranných prác. Vačšina plánovaných prác bola splnená. Boli vymurované všetky kaverny východnej hradby hradu a to vo veľmi dobrej kvalite. Bola dodržiavaná farba, veľkosť, tvar a kladenie kameňov v múre, takže doplnené časti sa nijako výraznejšie neodlišujú od pôvodného muriva. Ďaľšie murovacie práce zastavil iba nedostatok zahaseného vápna potrebného pre prípravu malty. Takže v závere tejto dvojtýždňovej akcie, sme sa venovali prípravným prácam, ktoré sú potrebné na ďaľšie záchranné práce. Zároveň sme zahasili ďaľšie sudy s vápnom, takže budeme mocť pokračovať v domurovávaní zvyšných kaverien na hrade, ako aj so statiským zabezpečením a opravou oporného piliera a ďaľších ohrozených častí hradu. Tiež boli započaté prípravy na odvodnenie opravených častí východnej hradby.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc.

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP NA HRADE CIMBURK V ČR
Od 11. do 15.7.2005 sa konal mezinárodný workshop na téma Murovanie kavern

Program bol obohatený množstvom prednášok. Prednášajucími boli Ing. Petr Svoboda, Mgr. Przemylav Nocun, Ing. arch. Josef Hrabec, CSc., Bc. David Kramer, DiS, Ing Jaroslav Dytrych, MVDr. Petr Majek a Kamil Novacik. Účastníkom sa vymurovať dve najväčšie kaverny na strážnej veži, vyšpárovať časť strážnej veže, Aleš Hoferek na lane vymuroval nárožie nad SV baštou, ktoré by v prípade pádu rozbilo jej strechu a ohrozilo ľudí na nej, začala sa murovať kaverna na južnom svahu, zaisťovať ohrozenú stenu v paláci, murovala sa padajúca stena vpravo za vrátnicou, triedili sa tehly na nové a staré, vynášali nové kamene zo svahu pod stupavským nádvorím, likvidovala sa nežiadúci suť a hrad sa čistil od náletových vegetácií a vykonávalo sa veľa ďalších prác. Na hrade pracovalo spolu s Inexákmi okolo 50 ľudí. Pre pracujúcich dobrovoľníkov bolo zabezpečené jedlo a pitie, víno, ubytovanie a bolo im preplatené cestovné.

Zo slovenska sa na akcii zúčastnili členovia zduženia ZNZLH, ľudia z hradov Oponice, Lednica, Gýmeš a Uhrovec. Všetkým zúšastneným ďakujeme za pomoc a zároveň pozývame všetkých na ďalší workshop na téma Murovanie klenieb v termíne 15.-19.9.2005 na hrade Cimburk v ČR.


STRIEŠKA VO VEŽI STAREJ BRÁNY
VÍKENDOVÁ AKCIA ČLENOV ZNZLH

Cez víkend 3. júna – 5.júna 2005 sa na hrade Lietava zúčastnili členovia ZnZLH pracovnej akcie na ktorej bola zrušená pracovná strieška vo veži starej brány, ktorá slúžila na odchyt dažďovej vody. Veža starej brány je dobrým útočiskom a bezpečným zázemím pre prácu na hrade. Preto sme sa rozhodli daný úsek doriešiť tak, že po dohode so statikom budeme konzervovať tento úsek čo najskôr, pretože je centrom nielen nás hradárov ale aj turistov.

Príprava na opravu daného úseku si vyžaduje kvalitný drevený materiál, ktorý sme získali od majiteľa hradu Pozemkového spoločenstva lesného Lietava. V blízkosti hradu, sme začali s obriezkou stromov, ktoré bezprostredne ohrozovali hradné múry. Tieto stromy sme za pomoci lesného traktora stiahli do dediny, kde sme s nich narezali hranoly, foršne a dosky, ktoré budú použité na spodné poschodie veže starej brány a na výrobu podlážok na lešenie, ktoré by sa malo v najbližšej dobe inštalovať na problémových miestach hradu.

Počas tohto víkendu bola časť spracovaného dreva prevezená lesným traktorom na hrad Lietava a zvyšok materiálu dol zložený v sídle ZnZLH v obci Lietava. Na hrad boli vyvezené hranoly v počte 9 ks a foršne, ktoré budú tvoriť dlážku v ploche 5m 2 . Keďže kapsy na hranoly vo veži neboli v dobrom technickom stave, začali sme ich v nedeľu opravovať a konzervovať, aby mohli byť do nich bezpečne osadené pripravené hranoly.

Konzervovanie daného úseku si vyžaduje ešte ďalšie pracovné stretnutia.

Podrobnejšie onformácie a tomto malom projekte sa dozviete v tomto dokumente...


WORKSHOP HRAD LIETAVA 13.-15.MÁJA 2005
13.5.2005 – piatok
Prvý účastníci workshopu prišli na hrad už večer vo štvrtok, kde si rozložili na nádvorí záchranárov prvé stany. Boli to bratia Barcíkovci a nový dobrovoľník z Banskej Bystrice kamenár Zdeno. Piatkové ráno sa nieslo v duchu balenia tábora a poľnej kuchyne, ktorý vyviezol na hrad Aleš Hoferek na terénnom Suzuki Vitare. Nebyť tejto jeho pomoci, boli by sme nútený zohnať traktor, ktorý je niekedy dosť vážny problém v obci Lietava zohnať. Piatok sme celý deň venovali príprave areálu na Workshop – postavenie stanov, poľnej kuchyne, oprave informačných tabúľ. Niektorý silnejší si osievali piesok v Thurzovom paláci a odpad zo sute vynášali pred hlavnú bránu, pretože do budúcna bude potrebné túto celú cestu vysypať z dôvodu blatistvosti po daždi. Na hrad prišli už aj odborníci čo vypracovávali pamiatkový výskum a venovali sa zberu drevených kúskov dendrológií - určovanie staroby dreva podľa letokruhov s presnosťou desiatok rokov. Bolo by zaujímavé vedieť keby sa zistilo či pred rokom 1318 – kedy je prvá zmienka o Lietavskom hrade, hrad existoval a o koľko by sa posunul čas jeho vzniku. Uvidíme či výsledky nám dajú nové informácie. Vo večerných hodinách sa na hrade zbierali ďalší účastníci a príjemne sa posedelo pri nočnej vatre a ochutnal sa ročník 2004 Lietavského komunikátora, čo bolo dobré jablčné vínko.
14.5. 2005 - sobota
Sobotné ráno bolo slnečné, tak sa účastníci rozdelili do skupín a začalo sa pracovať na problémových kavernách a to konkrétne : Kavernu stredného obranného múru obsadil Janko z Oponíc, ktorému pomáhali 3 nový dobrovoľníci zo Žiliny.( Dušan –Václav ), Spodnú pravú kavernu severozápadnej steny Thurzového paláca začali murovať kameník Zdeno, Vlado z Oponíc, Vlado Peťo a Dušan Chromiak. Ďalšia práca prebiehala pri vonkajšej stene kaplnky, kde horolezec Aldo Hoferek a Mišo Barcík pracovali na vymurovaní kaverny daného úseku. O prísun materiálu na problémové miesto sa starali Ivo Barcík zo Stanom Kasákom. Ďalšia skupinka pracovala na odbednení južnej klenby piatej brány a pod vedením Fera Kostroša & spol. sa bednenie využilo na podoprenie padajúcej klenby v strednom paláci. Na tomto mieste prebiehal aj výskum úseku ako bol vystavaný a prebrali sa možnosti záchrany padajúcej klenby. Práca pokračovala aj na líci novej klenby piatej brány pod vedením Rada Nováka & spol. Na prácu bolo potrebné osievať piesok, miešať maltu a zbierať kamene a o to sa starali ostatní účastníci prvého májového Workshopu 2005.
Sobota bola zaujímavá aj tým, že sa slávnostne otvárala nová klenba južného vchodu piatej brány. Z pozvaných novinárov a televízii prijali pozvanie a naozaj prišli len TELEVÍZIA ŽILINA. Sme im za to veľmi povďační, pretože sme zistili ako je pre moderných novinárov problém vyliezť na kopec, na ktorom sa odohrávala zaujímavá akcia. Je až neuveriteľné, že tlač a televíziu nezaujíma skupina nadšencov, ktorí zadarmo pracujú na zmysluplnej činnosti. Verím tomu, a chvála bohu sa to nestalo, že keby nás tam zasypalo, alebo sa niečo zlé stalo, vtedy by títo v úvodzovkách „dobrí novinári a členovia TV štábov“ určite prišli. Klenbu sme otvorili v slávnostnom duchu, pásku prestrihli autori projektu záchrany Ing. Pavol Fabian a Mgr. Michal Hrčka a všetci prítomný si pripili na pevné zdravie novej klenby. Po otvorení klenby sa účastníci medzinárodného Workshopu opäť vrátili na svoje problémové miesta. Večer sme prežili opäť pri dobrom vínku a veľkej vatre, kde sme si zhrnuli udalosti dňa.
15.5. 2005 – nedeľa
Nedeľné ráno nás prekvapilo nie moc príjemným dažďom, no slniečko nás nesklamalo a opäť sa vyčasilo a my sme mohli pokračovať na rozrobených problémových miestach. V raňajších hodinách sa na hrad dostavili aj členovia Občianskeho združenia POLYPEJE z Českej republiky. Nelenili a vybrali si za úlohu vymurovať dve menšie kaverny stredného obranného múru, čo sa im na sklonku dňa aj úspešne podarilo. Všetky spomínané kaverny, ktoré sa začali robiť v sobotu ráno boli úspešne dokončené v nedeľu v podvečerných hodinách. Poďakovanie patrí aj rodine Zvaríkovej, ktorá sa postarala v sobotu o teplý obed pre všetkých účastníkov akcie a svoju prácu v hradnej kuchyni si počas dvoch dní odkrútila členka ZnZLH – Ika, ktorá sa starala o pohodu hladu i smädu všetkých účastníkov tohto medzinárodného Workshopu. Nedeľné posedenie pri dobrom pive nám spätne premietlo, aký obrovský kus práce bol opäť vykonaný počas tejto zaujímavej akcie a mali sme dobrý pocit s dobrej vykonanej práce z 13.-15.mája 2005.
SPONZORI WORKSHOPU:
Potraviny Lietavská Závadka – Sponzorské potraviny v hodnote cca 1000 Sk
p. Aleš Hoferek – vyviezol a zviezol veci potrebné na hrad

ÚČASTNÍCI:
ZnZLH /Združenie na záchranu Lietavského hradu/ - Ľubo,Rado,Ika,Enzo,Mišo,Ivan,Stano,Dušan,Vlado a Ľuboš.

Ako súkromné osoby – Fero Kostroš, Zdeno kameník, Martina, Maco z Prievidze
Tomáš&Janka a traja Žilinčania zn. Dušan-Václav.

Občianske združenie Polypeje – Kamil a Filip z Cimburku

Klub Augusta Sedláčka Zlín – Aleš Hoferek

Občianske združenie Apponiana – Vlado Krchňavý s rodinou & Jano, Milan.

HISTORICKO ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ - Hrad Lednica
Peťo, Ľubka, MIRO, ELENKA.

Za odbornú verejnosť sa zúčastnili:
Michal Šimkovic, Martin Bóna, Michal Hrčka a Peter Bárta– dendrológ.
Všetkým účastníkom workshopu za pomoc ďakujeme !!!

Foto: Aleš Hoferek.
ROK:
akcie 2010 ...
akcie 2009 ...
akcie 2008 ...
akcie 2007 ...
akcie 2006 ...
akcie 2005 ...
akcie 2004 ...
akcie 2003 ...